Strona 32

Tom III

(Oświadczenie generalne). Tak tedy odnoś się do wszystkich w duchu łagodności i w imię Jezusa Chrystusa [por. Ga 6, 1].

30. Będę odmawiał osobną modlitwę, szczególnie gdy zbliżać się będzie czas święceń[36], aby Bóg posłał najlepszych robotników do swej winnicy [por. Łk 10, 2] i zachęcać będą innych, by czynili to samo (Oświadczenie generalne).

[28]31. Do wykonywania swych czynności będę usiłował zabierać się w ten sposób, aby z powodu zbytniego pośpiechu nie było rozproszenia (Oświadczenie generalne).

32. Będę się starał często na początku i podczas mych czynności przypominać sobie, że z im większą wykonywam je doskonałością, tym większa jest chwała oddawana Bogu przez dobrze pojęte ślubowanie doskonałości (Oświadczenie generalne)[37] .

Uwaga: Ilekroć w odniesieniu do stworzeń mówię: „nieskończenie”, „nieskończony”, pojmuję zawsze z domyślnym dodatkiem: „Gdyby to było możliwe”.

Wszystko, co czynić postanawiam w różnych godzinach dnia i w rozmaitych okresach czasu czy okolicznościach, skoro wszystko to jest dobre, pragnę czynić wszystko dla nieskończonej chwały, idt. ∞ O§O, Boga O§O, Jezusa O§O, Maryi O§O, a kolejno: Aniołów O§O i Świętych; chcę wykonywać to zawsze, za każdym razem i przez całą wieczność (Oświadczenie generalne). Do tego pobudzać się będę jakimś aktem, pragnąc tak wykonywać absolutnie wszystko (Oświadczenie generalne) O§O.

[29] 34. Oświadczam na teraz i na każdą chwilę mego życia, że zdobywać się będę na jakieś zewnętrzne wyrazy hołdu składanego Bogu mojemu w Trójcy Jedynemu, Jezusowi, nade wszystko najdroższemu Oblubieńcowi mej duszy, Maryi Najświętszej, mojej ze wszech miar najukochańszej Matce — wyrazy powiązane z wewnętrznymi aktami wiary, nadziei, miłości, skruchy, pokory, a złączone ze wszystkimi owymi aktami, przez które Sprawiedliwi, Święci, Aniołowie, Najśw. Maryja i Jezus, itd. ∞ Bogu oddali, oddają i oddawać będą chwałę tak bardzo wielką!

[29a] Pragnę w ten sposób czynić to, co uczyniły, czynią i czynić będą dusze proste i święte, Maryja, itd., Jezus., i to, co Mieszkańcy nieba, i Maryja, itd., i Jezus, itd., w [tymże] niebie czynią. A tymczasem ja sam jestem tak bardzo pogrążony w niewiedzy i ślepocie, iż nie wiem i nie poznaję, jak i w jak wielkim stopniu kochały Boga i oddawały Mu chwałę te Osoby, tak wielkie w oczach Boskiego Jego Majestatu.

[36] Oto daty poszczególnych święceń Pallottiego: tonsura 11 IV 1811; cztery niższe święcenia 26 V 1811; subdiakonat 21 IX 1816; diakonat 20 IX 1817; święcenia kapłańskie 16 V 1818.

[37] O ślubach Świętego zob. nr [101] i nr [65] nn, [86b] i [87c].