Strona 314

Tom III

Aniołów i wszystkich Świętych. [A czyni to], choć ja jestem przyczyną wszelkiego zła przeszłego, teraźniejszego, przyszłego i możliwego całego świata i wszystkich światów możliwych. O, co za łaska, co za wzglądy, co za miłosierdzie, co za cud miłosierdzia niezmiernego, nieskończonego, odwiecznego i niepojętego! Boże mój, Miłosierdzie moje! (Oświadczenie generalne).

O, jakimże jestem potworem wszelkich występków, wszelkich niewdzięczności! O, jakimże jestem zdrajcą i krzyżującym katem, skórom jest w każdej chwili bezgranicznym, odwiecznym, nieskończonym i niezrozumiałym potworem, katem i zdrajcą, bo [występowałem] przeciw Wiecznemu, Niezmierzonemu i Niepojętemu! Co za cud miłosierdzia! 0 Boże mój, o Boże mój, o Boże mój!

[242i] W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże mój i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze zmilowań i Boże wszelkiego pocieszenia, który pocieszasz nas we wszystkim utrapieniu naszym [por. 2 Kor l, 3], przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Niepokalanej Dziewicy oraz wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez nieskończone a najmiłosierniejsze przymioty Twoje! Dla chwały najświętszego Twego Imienia, [dla chwały] Najśw. Dziewicy Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, a także wszystkich dzieł rąk Twoich [por. Ps 8, 7], spraw, by z nieskończoną miłością Twoją i chwałą Twoją na wieki, niebem mym teraz i na zawsze było mi nieskończone miłowanie, nieskończone upokorzenie, nieskończona pokuta, nieskończone cierpienie, nieskończone poniżenie moje, o Boże mój! Niebem moim niech będzie na wieki nieskończona chwała Twoja, a bezgraniczna ma hańba, kara, męka, upokorzenie — wszelako w łasce Twej i nieskończonej Twojej miłości!

[242j] Boże mój! Niebem mym niech będzie Twoje wywyższenie wieczne, niezmierne, nieskończone i niepojęte; moja zaś — [byle] w miłości Twej i łasce – — udręka wieczna, bezmierna, nieskończona i niepojęta.

Boże mój! Niebem mym niechaj będzie szczęśliwość Twoja wieczna, niezmierna, nieskończona i niepojęta, a moje — [podejmowane] dla Ciebie z miłością Twą nieskończoną i z łaską — wieczyste, bezmierne, nieskończone i niepojęte upokorzenie.

Boże mój! Niebem moim niech będzie objawianie Twej chwały: wiecznej, nieskończonej, niepojętej, moje zaś, [byle] w miłości i łasce Twojej, ujawnianie wszystkich mych grzechów wieczne, bezmierne, nieskończone i niepojęte.

Boże mój! Nieskończona Twa bezmierna, wieczna i niepojęta chwała tudzież wieczysta i najwyższa chwała Najśw. Dziewicy Maryi, moja zaś — [byle] w nieskończonej miłości Twej i łasce — hańba wieczysta, niezmierna, nieskończona i niepojęta, niech będzie niebem moim!

Panie Jezu! Niech wola Twa dzieje się zawsze i we wszystkim według