Strona 303

Tom III

[239] Boże mój, Miłosierdzie moje! I cóż Ty widzisz we mnie, który jestem przyczyną wszelkiego zła minionego, teraźniejszego, przyszłego i możliwego?

[239a] Wiem, o mój Boże (lecz przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez nieskończone swe miłosierdzie daj to w pełni zrozumieć, tak mnie jak i wszystkim stworzeniom przeszłym, teraźniejszym i przyszłym), że przez cały bieg mego życia, w każdej sytuacji, okazji, niebezpieczeństwie czy pokusie, w jakich wypadło mi się znaleźć, a w jakich nie doszedłem do popełnienia wszystkich przestępstw wszelkiego rodzaju ani wszystkich grzechów, które zostały popełnione i które można łby było.popełnić od początku do końca świata, jak również to, że czynnie nie dopuszczam się wszelkich możliwych przestępstw, mnożonych co do wielkości i liczby, tak jak by się to dało w wyobraźni pomnożyć — wszystko to winienem przypisać najczystszemu, nieskończonemu miłosierdziu Twemu.

[A winienem to] tym bardziej, że wskutek mojego niedbalstwa, niewdzięczności, lenistwa, a nade wszystko z tego powodu, że będąc przyczyną wszelkiego zła fizycznego i moralnego, przeszłego, obecnego, przyszłego i możliwego, bez granic zasługiwałem w każdej chwili po nieprzeliczone razy na to, aby mię łaska Twoja opuściła na zawsze.

[239b] A zatem: Wsław siebie, Panie, sławą Twą odwieczną [por. J 17, 5], mnie zaś napełnij hańbą i wieczną wzgardą; lecz przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi i wszystkich Aniołów i Świętych oraz całego Kościoła walczącego użycz mi wiary, nadziei i miłości, daj serce skruszone i pokorne [por. Ps 50, 19] wraz z pozostałymi cnotami[422] kardynalnymi i ewangelicznymi, i moralnymi, jak i innymi darami Twoimi, a całe życie moje niech będzie zniszczone, natomiast życie Jezusa Chrystusa, mego Pana, niech będzie życiem moim! Niechaj unicestwione będzie wszystko, co jest we mnie, a niech pozostanie we mnie teraz i na wieki wszystko, co jest w Tobie, Bogu moim Ojcu i Synu, i Duchu Świętym (Oświadczenie generalne).

Boże mój, Jezu mój, pragnę, bym w każdym momencie przez wieczność całą minioną i przyszłą kochał Cię pełną ową miłością, jaka była, jest i będzie, jaka mogła i winna być w czasie i w wieczności, oraz całą nieskończoną miłością Twoją (Oświadczenie generalne).

[239c] Jezu mój! Ukazałeś cuda cierpienia, by cierpiąc, pociągnąć mnie swą miłością [por. Jr 31, 3], [mnie] — bez żadnego porównania bardziej niecnego i niegodziwego niż wszyscy szatani i potępieńcy, jacy są i będą. [Cudów tych] zdziałaj jeszcze tyle, by niecny ten i naj większy grzesznik, sprawca wszelkiego fizycznego i moralnego zła

[422] Według systematyki tomistycznej byłoby właściwiej mówić o cnotach boskich i moralnych: kardynalnych i powiązanych z kardynalnymi.