Strona 302

Tom III

któryś godzien jest nieskończonej miłości. Boże mój, Miłosierdzie moje, zlituj się nade mną! (Oświadczenie generalne).

[238b] Nie doszedłem, o Boże mój, ani nigdy nie dojdą do zrozumienia — ani też żadne inne stworzenie nie będzie mogło nigdy pojąć — bezgranicznej mej niegodności do tego,, by wykonać choćby najdrobniejszą czynność świętej posługi ewangelicznej lub czynu dla Twej chwały, dla czci Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, oraz dla nawrócenia i wiecznego zbawienia dusz. Ufam jednak i uważam za pewne, że przez nieskończone Twe miłosierdzie i przez wszystkie nieogarnione przymioty Twoje — wszystkie nad miarę najmiłosierniejsze — i przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, oraz przez wzgląd na przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zasługi całego Kościoła aż do końca świata, dla zatriumfowania Twego miłosierdzia nad bezgraniczną mą niegodnością, uwielokrotnianą w każdym z nieprzeliczonych momentów, użyczysz mi teraz i zawsze wszelkich darów natury i łaski potrzebnych, bym dopełniał zawsze i bym nakłaniał do stałego pełnienia na całym świecie aż do końca czasów wszystkiego tego, co jest ku większej chwale Twojej, ku czci Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, ku wspomożeniu dusz czyśćcowych i ku większemu uświęceniu wszystkich dusz [i] we wszelkich miłych Tobie celach (Oświadczenie generalne).

[238c] Boże mój, nie jestem godzien, przeciwnie: jestem więcej niż nieskończenie niegodny wzywać Twego Imienia; jestem bezgranicznie po nieprzeliczoną ilość razy w każdej z nieskończenie małych chwil niegodny łask, darów i zmiłowań, natomiast zasługuję bez miary po nieskończoną ilość razy w każdym z nieprzeliczonych momentów na wszelkie wyrzuty i potępienia nieskończonych Twoich przymiotów. Wszelako Ty przez bezgraniczne miłosierdzie Twoje i przez nieskończone Twe — wszystkie bez granic — miłosierne przymioty, przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi i całej Wspólnoty Niebian oraz przez zasługi teraźniejsze i przyszłe całego Kościoła, zniwecz we mnie teraz i na zawsze całą niegodność moją i wszystkie me grzechy.

A chociaż jestem przyczyną wszelkiego, na całym świecie, fizycznego i moralnego zła przeszłego, obecnego, przyszłego i możliwego, a także przeszkodą wszelkich dóbr fizycznych i moralnych, zarówno przeszłych i teraźniejszych, jak przyszłych i możliwych na całym świecie, Ty jednak raczysz niweczyć jeszcze całą niegodność wszelkich stworzeń przeszłych, obecnych teraz i przyszłych oraz użyczasz mnie i wszystkim teraz i w przyszłości istniejącym wszelkich darów, łask i zmiłowań, jaki 2 łączą się z większą chwałą Twoją, z większą chwałą Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, jak i z większym uświęceniem wszystkich ludzi na całym świecie istniejących, tak obecnie, jak w przyszłości od teraz na wieki (Oświadczenie generalne).