Strona 30

Tom III

[24] 24. Pragnę, by we wszystkich moich czynnościach, a również w czynnościach innych ludzi, nie wyłączając tych aktów, które noszą miano obojętnych, nie było innej zasady lub celu, jak tylko sam Bóg; dlatego pragnę np., aby i światła płonące dla potrzeby ludzi paliły się na chwałę Boga, itd. — i tak we wszystkich innych rzeczach.

25. Zanim komu udzielę nagany, będę się starał dobrze sobie przypomnieć, że to ja jestem przyczyną wszelkiego zła, a przez to — także uchybienia popełnionego przez ową osobę, którą powinien bym zganić; będę się starał czynić w ciągu dnia częściej tę refleksję (Oświadczenie generalne).

26. Będę się starał zrozumieć, że ani nie posiadam, ani nie zasługuję na posiadanie daru najwyższego współczucia w cierpieniach mego Jezusa, itd.[32] i w boleściach Najśw. Maryi, itd., ani na posiadanie ducha modlitwy, pokuty, miłości, pokory i wszystkich innych cnót, jakie ma i miało tyle innych osób: wykorzystywały one bowiem dobrze każdy najmniejszy dar otrzymany od Boga, mojego najdroższego Ojca. A ja, com otrzymał od Boga łaski tak szczególne, jestem względem Niego sługą tak bardzo niepomnym i niewdzięcznym? (Oświadczenie generalne).

[25] 27. Ilekroć przy pisaniu, po imieniu Boga Jedynego i Troistego, Jezusa, Maryi, Aniołów, Świętych i Sprawiedliwych stawiam litery: „i tak dalej” lub inny znak na oznaczenie innych rzeczy, pragnę dać tym Osobom tytuły nieskończenie wzniosłe, gdyby to było możliwe, nieskończenie piękne, pełne szacunku, czci, miłości, itd., oczywiście stopniowo: najpierw dla mego Boga szczególnie tytuł Ojca nieskończonej miłości godnego, dla Jezusa, mego więcej niż najdroższego Oblubieńca duszy mojej, dla Maryi, mej więcej niż najukochańszej Matki, dla Aniołów, moich najtroskliwszych rzeczników, obrońców, opiekunów i stróżów, dla wszystkich Świętych i Sprawiedliwych najdroższych mych braci, rzeczników, opiekunów, itd. (Oświadczenie generalne). Któż wypowie mą nędzę, ubóstwo, niewiedzę, bezbożność, przewrotność, niewdzięczność i ślepotę moją? Nikt, jak tylko sam Bóg!

[26] 28. Gdy usłyszę głos jakiegoś, nawet niekościelnego dzwonu — gdyż w każdym czasie mogą się znaleźć wierni, którzy chwalą Boga, itd. — wzniosę do Boga myśl i mówić będę do Niego:

[26a] Któż to wie, jak wiele dusz wielkich przed Twoim obliczem przez swoją pokorę, słodycz, miłość, itd., chwali Cię i wysławia? Dlatego w chwaleniu i błogosławieniu Ciebie łączę się z nimi i z wszystkimi stworzeniami, z całą Wspólnotą Niebian, z ich doskonałością i zasługami oraz z doskonałością i zasługami Jezusa, itd. i Maryi, itd.; a zanurzony w Krwi Jezusowej wyznaję nieskończone Twe wspaniałości

[32] „itd.” — ząb. uwagi podane we Wstępie i to, co pisze sam Pallotti w nrze [25] 27.