Strona 297

Tom III

wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych. — Życie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie życiem moim teraz i na wieki!

Pragnę, o Boże mój, by wszystkie stworzenie przeszłe, obecne, przyszłe i możliwe — które wyobrażam sobie jako pod względem liczby i świętości w nieskończoność mnożone w każdym z nieprzeliczonych momentów — kochały Cię miłością samego Serca Jezusa!

[235b] Nauka

Duchowni są obowiązani przyświecać w sposób szczególny dobrym przykładem.

O Boże mój, Miłosierdzie moje! Ty sam tylko wiesz, jak wielką i poważną szkodę wyrządziłem duszom przez to, że nie prowadziłem życia tak przykładnego, jak to winienem był czynić zgodnie z łaskami, jakich udzielałeś mi w każdym czasie i na każdym miejscu. O, ileż to grzechów nie zostało udaremnionych z mej winy, a — przeciwnie — ileż się ich namnożyło! O, ileż to cnót zaniedbano, a za to ileż się wad namnożyło i bardziej jeszcze zakorzeniło! Jakże z mej winy rozkrzewiło się królestwo czarta i jak wielkie powstały przeszkody w coraz to wydatniejszym rozwoju Królestwa Jezusa Chrystusa!

O Boże mój, Miłosierdzie moje! Przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, uwielbij siebie teraz i zawsze tak, jak gdybyś był wielbiony, gdybyśmy — jak i wszyscy wierni całego świata przeszłego, teraźniejszego i przyszłego — przez najdoskonalsze naśladowanie życia Jezusa Chrystusa wiedli wciąż najbardziej budujące życie. Niech we mnie i we wszystkich zniweczone będzie życie nasze, a życie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie naszym życiem!

[235c] Rytuał

Roztropność i prawdziwa miłość wraz ze wskazanymi przez św. Pawła Apostoła cechami [por. l Kor 13, 4 nn] konieczne są przy sprawowaniu św. sakramentu pokuty.

Boże mój, Miłosierdzie moje! Tobie samemu znane jest wielkie zło, zło bair- dzo wielkie, graniczące z nieskończonością, za które ponoszę winę bez miary, iżem bez roztropności i miłości sprawował św. sakrament pokuty. O, co to za ogrom szkód, co za bezmierne szkody wyrządzone przeze mnie duszom odkupionym Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa! O najzgubniejsze, mnożone w nieskończoność następstwa na szkodę dusz, osób, rodzin, wartości duchowych i materialnych, łącznie z innymi okropnymi skutkami!

[235d] Boże mój, Boże mój, zechciej mnie oświecić! Zniwecz wszelkie me czyny przeszłe, teraźniejsze i przyszłe! Boże mój, przez nieskończone miłosierdzie swoje, działaj we mnie, jak gdybym ja w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości nigdy na tym świecie nie istniał, a]e jak gdybyś istniał Ty tylko, sam jeden! Odnawiaj we mnie, o Boże, w każdej chwili cud Twego miłosierdzia! Zniwecz mnie całego wraz ze wszystkimi moimi czynami, a sam przez łaskę swą działaj we mnie