Strona 295

Tom III

[234d] Boże mój, przez nieprzebrane miłosierdzie Twoje dozwól mi, abym teraz i zawsze w każdym z nieprzeliczonych momentów, w zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami przeszłymi, teraźniejszymi, przyszłymi i możliwymi — które sobie wyobrażam jako pod względem liczby, świętości i doskonałości mnożone w nieskończoność — i w zjednoczeniu z Jezusem i Maryją ofiarował Ci i ofiarowywał od całej wieczności i przez całą wieczność, w każdej z nieskończenie małych chwil, całe życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby zadośćuczynić jak najdoskonalej za wszelkie zło, jakiego się dopuściłem w Kościele Bożym, aby naprawić wszelkie grzechy i szkody całego świata przeszłego i teraźniejszego i aby powstrzymać na przyszłość wszelkie złe następstwa; i [abym to ofiarowywał] na podziękowanie, jak gdybyś już naprawił wszelkie zło i jak gdybyś był tak uwielbiony, jak wielbilibyśmy Ciebie — ja i wszyscy duchowni całego świata przeszłego, teraźniejszego i przyszłego — gdybyśmy jak najdoskonalej naśladowali Pana naszego Jezusa Chrystusa, szerzyli Twoją chwałę, troszczyli się o zbawienie dusz, i jak gdyby to wszystko zostało dokonane i dokonywało się tak, jak w sprawie dzieła odkupienia wymaga tego miłość Jezusa Chrystusa.

[234e] Rytuał

Spowiednik ma posiadać dostateczną wiedzę.

Boże mój, Miłosierdzie moje! Tylko Ty jeden wiesz, jak niezmierną spowodowałem szkodę dla dusz i Kościoła św. z powodu braku koniecznej wiedzy. Boże mój, przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo drogiej naszej Matki Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych, zaradź wszystkiemu w swym nieskończonym miłosierdziu, i weź [to] zadośćuczynienie dla chwały swojej nawet za cenę wiecznych, niezmiernych i nieskończonych mych upokorzeń i katuszy, bylebym tylko nie utracił Twej łaski.

[234f] Medytacja Niebo

Boże mój, Miłosierdzie moje! Jam nieskończenie niegodny nieba, lecz miłosierdzie Twe wraz z nieprzebranymi zasługami Jezusa Chrystusa, zasługami i wstawiennictwem Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów ł Świętych zapewnia mnie, że niebo będzie mym udziałem. Dlatego w zjednoczeniu z wszystkimi stworzeniami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi pragnę teraz i zawsze ofiarowywać Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś już mnie i wszystkim innym udzielił szczęścia niebieskiego bez przechodzenia przez męki czyśćcowe.

Boże mój, Miłosierdzie moje!, wieczyste Szczęście moje! Racz według upodobania swego podtrzymać we mnie dane mi pragnienie, abym pracował dla Twej chwały i dla zbawienia wszystkich dusz [nawet] bez udziału w szczęściu niebieskim, i to w taki sposób, bym przez nieskończone miłosierdzie Twoje i przez nieprzebrane zasługi Jezusa