Strona 29

Tom III

wszystko dla tejże chwały wielkiej, nieograniczonej i nieskończonej.

[22] 22. Słowem, niech mi wszystko służy do mego upokorzenia, a uwielbienia Stwórcy, itd.[28], Jezusa, itd., Maryi, itd.[29], Aniołów i Świętych. Niech mi pomoże do tego żywiony podziw dla spraw niepojęcie wielkich, związanych od wieków i przez całą wieczność z Bogiem Jedynym i Troistym; a choć ja — nędzny robak ziemski — o tych sprawach wiem niezmiernie imało, to jednak uwielbiam je, czczę i wyznaję, itd. O§O.

[22a] Niech mi do tego posłuży rozważanie na temat, do czego zmierzał Bóg w swych wielkich dziełach: stworzenia Aniołów, odkupienia, wywyższenia Maryi, Józefa, Jana Chrzciciela, Patriarchów, Proroków, Apostołów, uczniów Pańskich, itd., ∞; [w dopuszczeniu do] prześladowania chrześcijan, w dostojeństwie biskupów, w świętości wyznawców, w nauce Ojców i Doktorów, w ostrości życia pokutników, mnichów i pustelników, w czystości dziewic, w świętości sprawiedliwych, w wywyższeniu dobrych, w odrzuceniu złych. Zagłębiając się w tym rozważaniu wzywać będę wszystkie stworzenia, w nieskończoność mnożone we wszystkich nieprzeliczonych momentach i bez końca uwielokrotniane w każdej ze swych podstawowych drobin mnożonych w nieskończoność, itd. O§O — wszystkie te stworzenia złączone z całą Wspólnotą Niebian i zanurzone w Najdroższej Krwi mojego Jezusa, wzywać będę do wychwalania Stwórcy z doskonałością niedościgłą, a uwielokrotnioną nieprzeliczoną ilość razy, itd. ∞. Pragnę przy tym, aby nie tylko istoty rozumne oddawały wspólnie cześć Bogu samemu, samemu, samemu, Jezusowi, itd., Maryi, itd., Aniołom i Świętym, ale też, by czyniły to samo wszystkie stworzenia nie obdarzone światłem rozumu, podpadające i nie podpadające pod zmysły, istniejące w rzeczywistości czy tylko w możliwościach bez granic, itd.[30]

[23] 23. Widząc osoby zakonne lub o nich myśląc, będę ponawiał wolę pragnienia służby Panu we wszystkich zakonach uwielokrotnianych bez końca, itd., w każdym momencie, itd., z doskonałością, itd., przez nieprzeliczone wieczności, itd.[31], dla nieskończenie wielkiej chwały mojego Boga w Trójcy Jedynego, Jezusa, droższego nade wszystko Oblubieńca mej duszy, mojej ze wszech miar najukochańszej Matki Maryi, Aniołów i Świętych, a także dla poratowania dusz czyśćcowych. I w ogólności, cokolwiek zobaczę lub o czymkolwiek pomyślę, będę się starał wznosić natychmiast ducha do Boga i wzywać stworzenia do wychwalania Stwórcy (Oświadczenie generalne).

[28] „itd.” — dod. późn.

[29] „itd.” — znane już skróty przymiotników. „najdroższej mej” lub częściej: „najukochańszej Matce”.

[30] „itd.” — jak zwykle — uwielokrotnienie wylewów Ducha Świętego.

[31] „itd.” — jak w przyp. 30.