Strona 276

Tom III

O Boże mój! Nie korzystałem nigdy z rekolekcji, nigdy nie stosowałem się do otrzymywanych przestróg, nigdy nie wykonywałem postanowień. Na swoją chwałę, a na me zawstydzenie ukaż mą winę całemu wszechświatu.

Jezu mój! Świętością i doskonałością swego życia zniwecz całe me życie! Daj mi Twe życie, by żył nim na zawsze!

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[228b] Bóg mój miłosierdziem moim!

Bóg mój życiem moim!

Życie mego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie mym życiem, a ja w zjednoczeniu z życiem Jezusa Chrystusa Pana mojego będę żył, bada umierał i zjawię się przed Trybunałem Chrystusa [por. Rz 14, 10]. A na świętym. Syjonie wraz z ż y- ciem Chrystusa będzie moje mieszkanie [por. Ps 75, 3], [będzie] cud miłosierdzia Bożego [zdziałany] przez zasługi i za pośrednictwem Najśw. Dziewicy Maryi i wszystkich Aniołów i Świętych Bożych. Amen.

57. [W ŚWIĘTO ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY —1842]

(Lumi — 25, t. I, s. 217 —219; rok 1842)

[229] Dnia 15 października 1842 roku w święto św. Piotra z Alkantary[401], pomny na słowa, jakie Pan nasz Jezus Chrystus, jeszcze za życia św. Piotra z Al- kantary, wypowiedział do św. Teresy: Ktokolwiek prosić będzie o łaski w imię Piotra, zostanie natychmiast wysłuchany, udałem się dla złożenia Bogu Bezkrwawej Ofiary do kościoła sióstr św. Teresy pod wezwaniem Regina Coeli w Rzymie[402], aby ze Mszą o św. Piotrze połączyć też wspomnienie i prefację z oktawy św. Teresy dla uproszenia szczególnych łask za możnym wstawiennictwem obojga Świętych.

[229a] Kiedy w czasie przygotowywania się do Mszy św. pozostawałem przed Najśw. Sakramentem na klęczkach, przyszło mi na myśl prosić o tego ducha i o tę cnotę, dzięki którym św. Piotr był tak miły Bogu. Zaraz potem zjawiło się w mym sercu spokojne i pełne słodyczy uczucie, po którym odczułem żywe pragnienie, aby Bóg był uwielbiony, ja zaś nawet zapomniany; i począłem się modlić do Boga tymi oto słowy:

Pamiętaj o sobie, a zapomnij o mnie; pamiętaj o Najśw. Maryi Dziewicy, a zapomnij o mnie; pamiętaj o wszystkich Aniołach i Świętychtych,

[401] Por. przyp. 393.

[402] Klasztor tych sióstr, który podówczas znajdował się na miejscu dzisiejszego więzienia Regina Coeli. dziś znajduje się przy ul. Monte Carmelo (Boccea).