Strona 273

Tom III

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[226] Dzień 18 listopada

Modlitwy kapłańskie i Najśw. Ofiara

[226a] Boże mój, nigdy nie odmawiałem dobrze pacierzy kapłańskich i nigdym dobrze nie sprawował Najśw. Ofiary. Racz naprawić wszystkie zniewagi wyrządzone Ci przeze mnie z tego powodu. Wyjaw przed całym światem mą winę ku chwale Twojej i ku większemu zawstydzeniu mojemu!

Jezu, przez zasługi Twej modlitwy i Boskiej Twojej Ofiary, zniwecz wszelkie zniewagi, jakich się dopuszczałem, i daj udział we wszystkich Twych modlitwach i w całej, nieskończonej zasłudze Ofiary Twojej!

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[226b] Odnowa 1: Duchowny winien mówić prawdę; ma ją wypowiadać w całości i tak jak potrzeba.

Boże mój, jestem samą słabością, i z winy swej nie miałem należytej odwagi, by mówić prawdę tak jak się powinno. Zechciej naprawić wszelkie zło, jakie spowodowałem przez to, że nie mówiłem prawdy, jak powinienem czynić.

Jezu mój, Prawdo istotna! Zniwecz całe me życie pełne ciemności i daj mi całe życie Twoje, które jest prawdą i światłością [por. J l, 9] prawdziwą i wieczystą.

Jezu mój, miłosierdzia! Boże mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[226c] Odnowa 2: Kapłan w sakramencie pokuty powinien odnosić się do penitenta z miłością przedstawioną przez św. Pawła [por. l Kor 13, 4nn] w właściwych jej przymiotach.

Boże mój! Ja jestem bez miłości, Ty zaś jesteś Miłością istotną! Objaw całemu światu mą nędzę, a ze swej strony uwielbij siebie swą własną nieskończoną chwałą! Jezu mój, zniwecz całe me życie! Udziel mi Twej miłości i spraw, bym żył w niej i trwał nieustannie!

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

Medytacja 2 — Przypowieść o synu marnotrawnym

Boże mój, Miłosierdzie moje [por. Ps 58, 18]!

O mój Jezu! Przez miłosierdzie swoje zniwecz zatwardziałość mego serca, a mnie i wszystkim kapłanom obecnym i przyszłym użycz łaski naśladowania Cię jako Pasterza idącego na poszukiwanie zagubionej owcy [por. Łk 15, 4-7].

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!