Strona 269

Tom III

teraźniejszości i przyszłości. Uwielbij siebie, jak gdybyś nie był nigdy obrażany; całemu zaś wszechświatu teraz i.przez wszystkie wieki objaw niepojętą winę moją, a to dla chwały Twego miłosierdzia i dla wiecznego zawstydzenia mojego.

[224b] Jezu mój, przyszedłeś, by zniweczyć nieprawość, położyć kres przestępstwom i grzechom, a wprowadzić sprawiedliwość wieczną (por Dn 9, 24]. Racz zatem urzeczywistnić zamiary swego miłosierdzia, i przez nieprzebrane zasługi najświętszego swojego życia zniwecz wszelką złość, winę i skutki wszystkich grzechów moich i świata całego. Spraw, aby nie było już więcej grzechu ani we mnie, ani w innych ludziach na całym świecie. Spraw, by mnie i wszystkim udzielało się teraz i zawsze najświętsze życie Twoje wraz ze wszystkimi Twymi cnotami i zasługami.

Panie Jezu, przez nieskończone zasługi Twoje niech będzie zniszczone życie me i życie wszystkich ludzi obecnych i przyszłych, a życie Twoje, Twe cnoty i zasługi niech będą życiem,.cnotami i zasługami [tak] mymi, [jak] wszystkich ludzi.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[224c] Odnowa l: Konieczność prowadzenia życia prawdziwie „duchownego”, by godności kapłańskiej nie wystawiać na pośmiewisko ludzkie.

Przez bardzo złe życie swoje, o Boże mój, robiłem wszystko co możliwe, by godność kapłańską okryć niesławą wobec świata; dałem też powód do tego, że godność ta była piętnowana na wszelki sposób i na każdym miejscu. Racz objawić całemu światu niepojętą mą winą, a przez swe miłosierdzie i przez nieskończoną moc swoją oraz przez wszystkie swe przymioty racz naprawić wszelkie obelgi, których doznałeś przez tak straszliwą otchłań nieprzeliczonych mych grzechów, przez całą moją winę i przez 'wszelkie następstwa moich przewinień.

Jezu mój! Przez najświętsze życie swoje złożyłeś hołd najwyższemu, powszechnemu i wiekuistemu swemu Kapłaństwu; najświętszym więc życiem swoim zniwecz we mnie całe me życie, a swoim we mnie życiem wsławiaj kapłaństwo, jakiego użyczyłeś mi przez cud i przepaść miłosierdzia.

Jezu mój, miłosierdzia! Boże mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[224d] Odnowa 2: Dla szafarza sakramentu pokuty niezbędna jest wiedza.

Boże mój, Ty znasz mą zawinioną niewiedzę. Spraw, aby dla chwały Twojej dowiedziały się o niej wszystkie stworzenia! Nieogarnioną swą mądrością zniwecz niewiedzę moją i udziel mi według swego upodobania Twojej mądrości!

Jezu mój, nieskończona Mądrości! Najświętszym życiem swoim zniwecz