Strona 268

Tom III

dla szafarza jest konieczna świętość: nie dla ważności sakramentu, lecz by był on udzielany owocnie.

Brakowało mi zawsze tych dyspozycji, jakie są.potrzebne do owocnego sprawowania tego sakramentu.

O, iluż to duszom przeszkodziłem w pojednaniu się z Bogiem!

O, iluż to duszom stałem się przeszkodą w duchowym postępie na drodze doskonałości!

O, któż to wie, ile dusz wskutek mej winy znajduje się w czyśćcu! A ileż to dusz pójdzie do piekła również z mojej winy!

O mój Jezu! Świętością Twego najświętszego życia zniwecz całą bezgraniczną złość życia mojego i spraw, abym sakramentów świętych udzielał ze świętością i doskonałością życia Twojego.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[223e] Medytacja 2 — Cel [człowieka]

1. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

2. Człowiek obdarzony wolną wolą, by korzystał z niej dla doskonalenia samego siebie jako obrazu Bożego.

3. Człowiek powinien doskonalić siebie jako obraz Boga, aby do Boga stać się podobnym w chwale.

Boże mój, nigdy nie żyłem zgodnie z celem, dla którego zostałem powołany do bytu!

Boże mój! Nie starałem się nigdy o [to], tak jak bym był powinien, by zbawiać dusze odkupione Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa.

Jezu mój! Najświętszym życiem swoim zniwecz wszelkie zło, jakiego dopuszczałem się nie żyjąc zgodnie z celem, dla którego zostałem stworzony. Doskonałością zaś i światłością Twojego życia racz udoskonalić życie i duszę moją oraz życie i dusze wszystkich ludzi.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[224] Dnia 16 listopada. Medytacja l — Grzech śmiertelny i powszedni.

Grzech powszedni jest największym złem, ponieważ obraża Boga.

Zasługuje na wielką karę.

Prowadzi do grzechu ciężkiego.

[224a] Boże mój, jam człowiekiem [por. 2 Tes 2, 3] grzechu! Jestem przyczyną wszelkich grzechów, jakie popełniono na świecie w przeszłości, teraźniejszości i jakie w przyszłości popełniane będą. A taki jest ogrom mych złości i grzechów, że zawiera się w nich taka niegodziwość, żem zdolny, i rzeczywiście wobec Ciebie winny tak bardzo, jak gdybym był przyczyną nie kończących się grzechów tak licznych stworzeń, jak gdyby co do złości i liczby mnożone były w nieskończoność, i jeszcze więcej.

Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie zasługi najświętszego życia Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów moich i całego świata w przeszłości,