Strona 241

Tom III

zawsze, zwyciężając stale wszelkie pokusy i wszelkie napaści swych nieprzyjaciół.

[l91b] 6) Racz, o mój Boże, rozsyłać teraz i zawsze na świat cały wszystkich Aniołów tworzących Chór Księstw, by wszystkim duszom przekazywali zawsze wszystkie te Twoje skuteczne łaski, jakich potrzebują do praktykowania doskonałego wszystkich cnót teologicznych, kardynalnych, ewangelicznych i moralnych.

7) Racz, o mój Boże, rozsyłać na cały świat teraz i zawsze wszystkich Aniołów tworzących Chór Męstw, aby wszystkim duszom udzielali zawsze całej owej niezachwianej ufności w Twoją wszechmoc, mądrość, dobroć, opatrzność i miłosierdzie bez granic, jakich potrzebują wszystkie [dusze] do otrzymania najrzadszych nawet dziwów łaski, jak i do dokonywania wszelkich najświetniejszych nawet cudów za każdym razem, gdy wymaga tego większa chwała Twoja, i które okazać się mogą pożyteczne dla wiecznego zbawienia dusz i dla rozszerzania Twojego Królestwa na całym świecie.

8) Racz, o Boże mój, rozsyłać na cały świat teraz i zawsze wszystkie błogosławione Duchy tworzące oddzielny Chór Archaniołów, by wszystkim duszom przekazywały wciąż te wszystkie Twe Boskie oświecenia, których im potrzeba, by mogły żyć zawsze w jak najwyższej doskonałości, w jak najpobożniejszym i naj pokorniejszym uwielbieniu wszystkich Twych świętych tajemnic.

[191c] 9) Racz, Boże mój, zlewać teraz i zawsze na wszystkie dusze całego świata skarby wszelkich Twych darów natury i łaski za pośrednictwem wszystkich Aniołów Stróżów, by wszelkie stworzenia Twoje były w pełni, doskonale i skutecznie zaopatrywane we wszelkich swych potrzebach odnoszących się do ducha i ciała. Spraw też, by Aniołowie Stróżowie świętych przybytków [istniejących] na całym świecie, dla większej chwały Twojej i dla większego uświęcenia wszystkich dusz, które są i będą, troszczyli się wciąż skutecznie o ich ozdobę, świetność, religijną wspaniałość, szacunek i poważanie i strzegli je przed profanacją.

Spraw jeszcze, o Boże mój, aby Aniołowie Stróżowie Papieża, Namiestnika Jezusa Chrystusa, czcigodnego Kolegium kardynałów Kościoła świętego, wszystkich św. Kongregacji, kardynałów oraz biskupów i ich wikariuszów, wszystkich proboszczów, spowiedników, kapłanów, diakonów, subdiakonów. akolitów, egzorcystów, lektorów, ostiariuszy, kleryków[373], [wszystkich] zakonów, seminariów, nowicjatów zakonnych i wszystkich wszelkiego rodzaju wspólnot, [wszystkich] cesarstw, królestw, państw, departamentów, prowincji, miast, wsi, osiedli, domów w każdym zakątku świata — przekazywali im stale wszystkie Twe łaski, dary, oświecenia i Boskie działania niezbędne do tego, aby wszelkie osoby na całym świecie, tak obecne jak przyszłe,

[373] „diakonów, subdiakonów… kleryków” — dod. późn.