Strona 220

Tom III

i zakonne, czy innego rodzaju [dzieła] już istniejące, powróciły do jak najświetniejszego ewangelicznego blasku. Wszystko zaś tak, jak chce Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu i we wszystkich Bogu miłych intencjach; a także, by pragnęli wykonywać wszystko w stałym zjednoczeniu z Jezusem, Maryją i z wszystkimi Aniołami i Świętymi[346].

[169e] A ponieważ nigdy nie popierałem żadnej naprawdę dobrej sprawy, lecz przeciwnie, byłem i jestem przeszkodą dla dobrych dzieł wszelkiego rodzaju, a nadto jestem przyczyną wszelkiego rodzaju zła fizycznego i moralnego przeszłego, teraźniejszego, przyszłego i możliwego, przeto teraz i zawsze w każdej chwili proszę wszystkich jak poprzednio, aby modłami, czynami i wszelkimi innymi sposobami starali się o niszczenie na całym świecie i nieustannie królestwa grzechu, a o popieranie jak najdoskonalszego rozkwitu Królestwa wszelkich cnót teologicznych, kardynalnych, ewangelicznych i moralnych.

[169f] Choć jestem najbardziej niegodny, aby wymienić imię Jezusa, to jednak ufny w nieprzebrane Jego miłosierdzie i w nieskończoną wartość Jego zasług, [ufny] też w zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów, Świętych i całego Kościoła Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze wobec Przenajświętszej Trójcy, całej Wspólnoty Niebian oraz całego wszechświata ustanawiam wszechmocnym i najwierniejszym Wykonawcą mej pierwszej i ostatniej, wyrażonej przez mnie woli, najmilszego i nieskończenie miłosiernego Brata mego pierworodnego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj to sprawi, by grzech został zniszczony w takiej mierze, jak tylko zniszczony być może przez nieskończoną moc i wartość nieprzebranych Jego zasług, a zniszczony może być zupełnie, na zawsze i na całym świecie.

A ponad to, aby przez te same nieprzebrane zasługi swoje i według całej nieograniczonej mocy całego swego najświętszego życia On sam wspierać raczył wszystkie wszelkiego rodzaju zbożne instytucje i doprowadził do rozkwitu wszystkie istniejące już w Jego Kościele, rozszerzając je wszystkie na całym świecie tak jak jest to potrzebne, by wszystkie obecne i przyszłe dusze całego świata przez pełnię łaski uświęcającej doszły do przemiany w Boga w tak wielkim stopniu, jak gdyby wszystkie były przemienione, gdyby w przeszłości i nadal na przyszłość[347] korzystały z dzieła odkupienia, tak jak by chciał tego sam Pan Jezus Chrystus; by wszystkie dusze przeszłe, obecne, przyszłe i możliwe korzystały z tegoż [dzieła odkupienia] na jak największą chwałę Ojca Niebieskiego i we wszystkich celach możliwych podobających się Ojcu, temuż Wcielonemu Słowu oraz Duchowi Świętemu.

[169g] Na koniec proszę wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, by u mej więcej niż najukochańszej Matki Najśw. Maryi zechcieli uprosić

[346] „Wszystko zaś… i Świętymi” — dod. późn.

[347] przeszłości… na przyszłość” — dod. późn.