Strona 219

Tom III

i bliźnich naszych w sposób jak najbardziej doskonały [343]. I pragnę, by w każdej z nieprzeliczonych chwil od całej wieczności przez całą wieczność i przez niezliczone wieczności wykonywali tych aktów tak bardzo wiele i z tak wysoką doskonałością, na jakie Bóg zasługuje, a wszystko we wszelkich miłych Jemu celach.

[169c] Z uwagi na to, że nie korzystałem, z daru powołania do świętego przybytku — przeciwnie, okropniem zawsze daru tego nadużywał, proszę wszystkich jak poprzednio, a osobno jeszcze wszystkich kleryków, diakonów, kapłanów, spowiedników, proboszczów, biskupów i papieży przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych, aby ofiarowywali za mnie Najwyższemu współdziałanie swe [z łaską] i by współpracowali z otrzymanym od Boga powołaniem tak, jak Bóg chce, oraz by pragnęli w czasie minionym i obecnym tak współpracować[344], jak współpracowała Najśw. Maryja i samo nawet Najświętsze Człowieczeństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa.

I proszę ich jeszcze, aby wciąż z doskonałością najświętszego życia Jezusa Chrystusa, dla większej chwały Boga, odwiecznego Słowa Wcielonego, Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, sprawowali za mnie wszelkie czynności święceń i [czynności] hierarchii kościelnej na możliwie największy pożytek wszystkich dusz, jakie są i będą na całym świecie; i aby wszelkie czynności ofiarowywali na jak najwydatniejsze wspomaganie wszystkich dusz czyśćcowych obecnych i przyszłych tudzież dla nawrócenia i wiecznego zbawienia wszystkich dusz, a także dla wszelkich możliwych i miłych Bogu celów[345].

[169d] O, gdybym odpowiadał na wszystkie natchnienia i gdybym korzystał ze wszystkich darów w porządku natury i łaski, ze wszelkich innych środków duchowych i doczesnych, jakich mi Bóg w nieskończonym miłosierdziu swoim użyczył, i [gdybym korzystał] z większych jeszcze darów, jakich by mi użyczył, gdybym wykorzystał poprzednie zgodnie z Jego wolą, mógłbym przyczynić się do utrwalenia wielu pobożnych dzieł i wszelkiego rodzaju instytucji mających na celu większą chwałę Boga i całej Wspólnoty Niebian oraz niesienie jak najwydatniejszej pomocy duszom czyśćcowym, większe uświęcenie i wieczne zbawienie dusz oraz wspomaganie i pocieszanie wszelkich ubogich, chorych, dręczonych, więzionych i znajdujących się we wszelkiego rodzaju potrzebach na całym świecie, [ale zaniedbałem tego].

Chcąc tedy zaradzić nadużyciom wobec tych łask, proszę teraz i zawsze, i przez całą wieczność, proszę wszystkich jak poprzednio, aby nieustannymi modlitwami swymi i wszelkimi innymi możliwymi środkami przyczyniali się do rozwoju wszelkich na całym świecie świętych i zbożnych instytucji, dążących do wszystkich wyżej wymienionych celów, tudzież, by się przyczyniali do tego, aby wszelkie instytucje kościelne

[343] „żyjących na całym… doskonały” — dod. późn.

[344] „jak Bóg chce” — dod. późn.

[345] „tudzież dla… Bogu celów” — dod. późn.