Strona 217

Tom III

z wolą Bożą pragną odnawiać na stałe w każdym momencie, i dlatego pragnę., by [akty te] składane były od całej wieczności i przez całą wieczność w każdej z nieprzeliczonych chwil, jednakże nie w uleganiu własnej mojej woli — jestem wszak otchłanią niedoskonałości — lecz z uległością Jezusa Chrystusa[339].

[168a] Pobożne oświadczenie, intencja, ofiarowanie i akt rezygnacji.

Boże mój, niechaj zawsze i we wszystkim dzieje się Twa najświętsza wola! Wyznaję i oświadczam.teraz i zawsze, że w najświętszej woli Twojej znajduje się wszelkie dobro i cała najwyższa doskonałość.

Dlatego też w jak najpełniejszym zjednoczeniu z wolą najświętszą, wolą Twoją, pragnę, o Boże mój, w każdej nieskończenie małej chwili i przez całą wieczność, w zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami przeszłymi, obecnymi, przyszłymi i możliwymi, które wyobrażam sobie jako mnożone co do liczby i doskonałości w nieskończoność w 'każdym z nieprzeliczonych momentów, ofiarowywać Ci teraz i zawsze wszelkie modlitwy i zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych, całego Kościoła Jezusa Chrystusa i wszystkich sprawiedliwych, którzy byli, są i będą aż do końca świata A [czynić to pragnę] w tym celu, aby wraz ze skuteczną łaską niezaciągania już nigdy winy nawet [w postaci] najlżejszej niedoskonałości, otrzymać dar długiego życia, a gdyby to było możliwe, życia wiecznego i w największej żywotności, łącznie ze wszystkimi darami natury i łaski, by popierać na całym świecie, zawsze i we wszystkich nieskończenie małych momentach nieustannie w sposób najdoskonalszy, choćby był dla mnie najbardziej uciążliwy i upokarzający, wszelkie zbożne dzieła i instytucje kościelne, zarówno zakonne jak niezakonne, zmierzające do większej chwały Twojej i wiekuistego zbawienia wszystkich dusz na całym świecie i do najdoskonalszego, powszechnego i stałego pełnienia wszystkich dzieł miłosierdzia powołanych dla zaradzenia potrzebom cielesnym i duchowym wszystkich ubogich, chorych, przygnębionych, grzesznych, udręczonych, więzionych i będących w jakiejkolwiek potrzebie, tak obecnie jak w przyszłości w jakiejkolwiek części świata.

[168b] O wszystko to proszę Cię będąc gotów — gdyby taka była wda Boża — umrzeć nawet zaraz po otrzymaniu sakramentów świętych, o które błagam przez nieskończone miłosierdzie Twoje i przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych[340] a proszę o to i z tą ewentualnością, co wyrażam nie przez brak doceniania przyrzeczeń Bożych i szacunku wobec nich, że zrezygnuję na zawsze z chwały przyobiecanej przez Ciebie, o Boże mój, za zasługi dobrych uczynków. [A czynię] to z najszerszego pragnienia, by widzieć Cię uwielbianym wszędzie, zawsze i przez wszystkich oraz by odpowiedzieć

[339] „i dlatego pragnę… Jezusa Chrystusa” — dod. późn.

[340] ,,po otrzymaniu… i Świętych” — dod. póżn.