Strona 207

Tom III

Jezusa Chrystusa.pozwala skorzystać z prawa do tego, by dzięki miłosierdziu stać się najbardziej właściwym przedmiotem nadającym się — jako przepaść Bożego miłosierdzia — do za jaśnienia tego nieskończonego miłosierdzia. Ja bowiem jestem przyczyną wszelkiego zła i przeszkodą wszelkiego rodzaju dobra.

A to będzie czymś odpowiednim i słusznym, bo jak w Maryi jaśnieje przepaść łaski, podobnie we mnie bije w oczy przepaść miłosierdzia i wszystkich Boskich przymiotów miłosiernych bez granic, w ten sposób, że przez całą wieczność jawne będzie dla bezgranicznego wielbienia Boga, a mego zawstydzenia [to], że Bóg miłosierny bez granic, przez zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych oraz przez zasługi powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa, raczył ukształtować mnie j ako cud, zdobycz i przepaść

swej nieskończenie miłosiernej wszechmocy,

swej nieskończenie miłosiernej mądrości,

swej nieskończenie miłosiernej dobroci,

swej nieskończenie miłosiernej miłości,

swej nieskończenie miłosiernej sprawiedliwości,

swej nieskończenie miłosiernej łaskawości,

swej nieskończenie miłosiernej czystości,

swej nieskończenie miłosiernej świętości,

swego bezgranicznego miłosierdzia i wszystkich swych nieprzebranych, a nieskończenie miłosiernych przymiotów Boskich.

[158d] Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie! Jestem przekonany, że zrozumiałem mało, wierzę, że powiedziałem też bardzo mało w porównaniu do tego, czego mi udzieliłeś i chcesz mi udzielać przez całą wieczność w doskonalszy jeszcze i w nieskończoność uwielokrotniony sposób, którego nie pojmuję i nigdy nie pojmę.

Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem[325]. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego [por J 3,16]. Czyż nie podarował nam wszystkiego wraz z Nim? [por. Rz 8, 32]. „Jedynemu Bogu nieśmiertelnemu i niewidzialnemu — chwała, wysławianie, cześć i dziękczynienie na wieki wieków!” [l Tm l, 17]. Boże, Boże! Miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia!

[158e] Wszystko powyższe w rozumieniu świętej Matki Kościoła, oddaję pod sąd [tegoż] Kościoła; a jak ta święta Matka Kościół apostolski, katolicki i rzymski naucza, wierzy i wyznaje, tak też i ja wierzę i wyznaję, a jak teraz, tak na wieki wierzyć i wyznawać będę. Tak mi dopomóż Bóg i Najśw. Dziewica z całą Wspólnotą Niebian![326]

[325] W wykazie ogólnym dzieł św. Augustyna (Mignę, PL 46 355) zamieszczono słowa: Deus factus est homo, ut fieremus dii. Temat rozwija Serma 166, rozdz. 4 (tamże, 9 38 909).

[326] Po opuszczeniu Camaldoli (28 X 1839) Pallotti przedstawił swe sporządzone tam zapiski swemu spowiednikowi do zatwierdzenia, które uzyskał w liście z dnia 24 XI 1839 roku. List ten stanowi kolejną 36 stronę zapisków Świętego. Podajemy tekst w przypisku następnym.