Strona 191

Tom III

miłosierdzia, i to w każdej chwili bez miary, stosownie do nieskończonej wartości zasług Jezusa Chrystusa i do wartości przemożnego wstawiennictwa Najśw. Maryi, spotęgowanego pośrednictwem Aniołów i Świętych, aby tak zasługi Jezusa Chrystusa oraz wstawiennictwo Maryi, Aniołów i Świętych przejawiały przez wieczność całą swe oddziaływania ku chwale miłosierdzia Bożego.

Tego się spodziewam i tak wierzę — zapewnia mnie o tym nieograniczone miłosierdzie Twoje. Pragnę też. Boże mój, Miłosierdzie moje [por. Ps 58, 18] od wieczności całej przez całą wieczność w każdym z nieprzeliczonych momentów ofiarowywać Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Jego najświętsze życie, Jego nieprzebrane zasługi wraz z zasługami Jego Kościoła na podziękowanie, jak gdybyś co do tego wszystkiego podjął już, wprowadził w czyn i urzeczywistnił odwieczne postanowienie nieskończonego miłosierdzia Twego.

[151b] Wierze, o Boże mój, że miłosierdzie Twoje chce zatriumfować nad niepojętą moją nędzą, niegodnością, bezbożnością i nad występkami moimi, które są przyczyną wszelkiego zła przeszłego, obecnego, przyszłego i możliwego, wskutek czego pozbawiłem się najdrobniejszego nawet zarodka poczynań zmierzających do przygotowania się na śmierć. Raczysz więc sam obsypywać mię Twoimi darami, względami, łaskami i nieskończonym oddziaływaniem swoim, i to w takiej mierze, jak gdybym dla przygotowania się na śmierć uczynił wszystko to, co czynili wszyscy Święci oraz ich Królowa, Najświętsza Maryja, i co uczynią wszyscy Święci aż do końca świata, i jakbym dokonał tego wszystkiego, czego w całym swym najświętszym życiu dokonał aż do śmierci Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy to widzialnie przebywał na tej ziemi. Bo On to oddał mi się zupełnie i oddawać będzie z całym swoim życiem i ze wszystkimi nieprzebranymi zasługami. Dlatego też udzielasz mi wszystkiego i udzielać będziesz[307] proporcjonalnie do nieskończonej wartości zasług Jezusa Chrystusa, Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych. Udzielisz mi wszystkich tych łask, względów i darów Bożych, jakich udzieliłbyś wszystkim stworzeniom mnożonym co do liczby, świętości i doskonałości w nieskończoność, gdyby się przygotowywały na śmierć z doskonałością Jezusa i Maryi.

Owszem, wierzę, że przez wzgląd na samo tylko miłosierdzie Twe nieskończone, bez oglądania się na me [choćby] najmniejsze przygotowanie, samo Twe nieskończone miłosierdzie, uwzględniające nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa i wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, będzie mym przygotowaniem na śmierć. Dlatego też powiem: Bezgraniczne miłosierdzie Twoje, stosownie do nieskończonych zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa, stosownie do zasług i pośrednictwa Najśw. Maryi, św. Józefa, Jej Oblubieńca, oraz wszystkich Aniołów i Świętych Twoich tudzież Twego świętego Kościoła, jest moim przygotowaniem na śmierć, łącznie z udziałem we wszystkich zasługach

[307] „świata i jakbym… i udzielać będziesz” — dod. późn.