Strona 188

Tom III

wszystkim stworzeniom, gdyby odpowiadały tak jak należy na dar odkupienia; [ofiaruje, też] za przydzielenie mi zasług, cnót i najświętszego życia Jezusa Chrystusa oraz za to, że przemieniłeś mnie w Twe miłosierdzie i w całego siebie samego.

[149g] Boże mój, Miłosierdzie moje [por. Ps 58, 18]. Jeżeli zatem wybierasz minie po to, by dzieła związane z Twą chwałą i ze zbawieniem dusz rozpowszechniać po całym świecie aż do skończenia wieków w ramach tego świętego Zjednoczenia, które poważa, czcią otacza i wspiera Apostolstwo Katolickie na całym świecie pośród wszystkich warstw społecznych[304], to wybierasz mnie nie przez wzgląd na me zasługi ani też jakobym do tych prac był zdolny, lecz jedynie jako naj wspanialszą zdobycz Twego miłosierdzia, tak że przez powołanie mnie do tych dzieł zajaśnieje miłosierdzie Twoje, i to bez porównania bardziej i nieskończenie bardziej niż gdybyś wybrał wszystkich szatanów uwielokrotnionych bez granic co do ich liczby i przewrotności od całej wieczności po całą wieczność.

[150] Boże mój! Wszelkie postępy prac ewangelicznych, postanowienia, pomysły i ustalenia, nad którymi pozwolisz mi pracować za łaską Twoją, będą w całości dziełem i przejawem miłosierdzia Twego.

[150a] O Boże mój! Pozostające mi jeszcze do dyspozycji resztki mego życia tudzież myśli, słowa i uczynki, które spełniać będę aż do ostatniego tchnienia, będą dziełami Twego miłosierdzia, a wszystkie chwile mojego życia upływać będą w obfitości nad miarę wszelkich łask, względów, darów, przemieniań i udzłelań Bożych, których użyczyłeś i użyczać będziesz wszystkim Aniołom i Świętym, a których użyczyłbyś wszystkim stworzeniom, gdyby odpowiadały w pełni na nieskończoną miłość Twoją, i to nie ze wzglądu na odpowiadanie na Twe łaski, gdyż go u mnie niedostaje, ale jedynie przez zasługi Jezusa, Maryi i całej Wspólnoty Niebian i przez nieskończone Twe miłosierdzie. A wszystko to sprawiasz we mnie w sposób wyłącznie duchowy i niewidzialny, abym nie był wystawiony na niebezpieczeństwo próżności i pychy.

[150b] O Boże mój! Kiedy w ciągu całego życia mego nieskończone Twe miłosierdzie odniesie triumf nad moją niepojętą nędzą, bezbożnością, brakiem wdzięczności i współpracy z Twymi darami tudzież nad wszystkimi mymi potwornościami bez liku i kiedy przyjdzie oznaczona od wieków Twym postanowieniem ostatnia godzina, poprzedzona lub nie, według upodobania Twego, ostatnią śmiertelną niemocą, w której nadejdzie kres mojego życia, to jestem pewny, że użyczysz mi wszelkich darów, względów i łask, pociechy w chorobie, zdania się na Twą wolę, Boskich udzielań i najwznioślejszych Boskich przeobrażeń, których podczas gotowania się na śmierć, a przede wszystkim podczas zbożnego przygotowywania się do ostatnich sakramentów i do korzystania

[304] Formuła Dzieła Świętego używana w okresie walki w obronie Zjednoczenia.