Strona 174

Tom III

45. [GOTOWOŚĆ DO WSŁUCHIWANIA SIĘ W GŁOS BOGA. WYZNANIE NIEGODNOSCI. OŚWIADCZENIE MIŁOŚCI]

(Lumi — 22. t. I, s. 202—210; po roku 1835)

[144] We wszystkich stworzeniach obdarzonych rozumem pragnę czcić teraz i zawsze obraz Boga, na którego podobieństwo [por. Edz l, 26] zostały stworzone (Oświadczenie generalne).

[144a] Boże mój! W każdej nieskończenie małej chwili i — jak sobie to wyobrażam wedle możliwości — od całej wieczności przez wieczność bez końca nieprzeliczoną ilość razy, pragnę być gotowym zawsze, w jakimkolwiek okresie mego życia Ty tego zażądasz, do słuchania Twojego głosu, Twych natchnień i Twojego wołania, do wszelkiej odnowy ducha, do każdego wyrzeczenia się, do każdego cierpienia, do każdego upokorzenia i zawstydzenia, itd. ∞ ∞. Owszem, pragnę, byś raczył w każdej chwili, jak to powiedziałem, itd. prowadzić mnie wszędzie, bym cały był w Tobie, boć jesteś Wszystkim, i abym przekształcony był we Wszystko — wszak jesteś Wszystkim! — tak, aby nad trwałą mą nicością triumfowała Twoja wszechmoc, a nieskończone Twe miłosierdzie odnosiło wciąż triumf nad niepojętą moją nędzą, skłonnością do zbrodni, niewdzięcznością, bezbożnością, niedowiarstwem, nieczystością, [uosobionym] świętokradztwem, itd., itd. ∞ (Oświadczenie generalne).

Boże mój, Boże mój, Miłosierdzie moje! Boże mój, cały nieskończenie święty, doskonały, czysty, miłosierny; Ty triumfujesz teraz i zawsze nade mną niepojęcie grzesznym, niedoskonałym, zbrodniczym, nieczystym, okrutnym, itd., itd., ?. Wierzę w to, o mój Boże, i wolałbym po nieskończoną ilość razy umierać, niż utracić tę tak wielką ufność, że — biorąc pod uwagę nieskończone Twe miłosierdzie — nazywam ją pewnością (Oświadczenie generalne).

[144b] Boże mój! Aby dojść do opłakiwania i obrzydzenia mych zbrodni, jak i do czynienia za nie pokuty, nie wystarczyłyby łzy, żal i pokuty świętego króla Dawida, św. Marii Magdaleny, św. Piotra i wszystkich grzeszników przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, zarówno tych, co się nawrócili, jak innych, którzy się nawrócą, owszem, wszystkich, gdyby się wszyscy, ale to wszyscy nawrócili, a nawet szatanów i potępionych do końca świata, gdyby wszyscy w dniu Sądu powrócić mogli do stanu pielgrzymujących po tej ziemi i gdyby się nawrócili w sposób najdoskonalszy, z ufnym oddaniem Twemu miłosierdziu. Jestem przekonany, że znacznie wspanialszy triumf miłosierdzia Twego bez granic okaże się nade mną, nad zatwardziałością mego serca, nad bezbożnością, itd., itd., ∞ (Oświadczenie generalne).

Ach, Boże mój, moje Miłosierdzie wieczyste, niezmierne, nieskończone i niepojęte! O Miłości nieskończona! Przez bezgraniczne miłosierdzie Twoje i przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zniweczone całe życie moje minione, niniejsze i przyszłe, a życie