Strona 172

Tom III

Ćwiczenia. Rozmyślanie 1: Duch kapłański. — O jakże niedbały byłem w zdobywaniu go! Ty jednak, o Boże mój, racz mi go udzielić w pełni, abym za przyczyną Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego mógł pełnić na całym świecie wszelkie możliwe dobro.

[143c] Ćwiczenia. Nauka 1: Msza św. — Jakże wielki brak szacunku towarzyszył mi przy sprawowaniu Najśw. Ofiary! Jak mało z niej korzystałem! O jakżem nędzny i niegodziwy! O Boże mój, w swym miłosierdziu raz zaradzić wszelkim brakom popełnianym przeze mnie w czasie Najśw. Ofiary. O mój Boże! Za przyczyną Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego udziel mi łaski, aby całe moje życie było ustawicznym przygotowywaniem się do Najśw. Ofiary.

Ćwiczenia. Rytuał: Świętość, nauka, roztropność. — O, gdyby tak wielu świętych ludzi świeckich udzielało — jak wielu kapłanów — sakramentu pokuty, z jakąż udzielaliby go świętością, znajomością i roztropnością! Boże mój, za przyczyną Wielebnego Jana Chrzciciela udziel mi łaski, bym sprawował ten [sakrament] zgodnie z Twoją wolą.

Rozmyślanie 2: Oziębłość. — O, ileż to dobra zaniedbałem czy go nie szerzyłem, ileż zła nie udaremniłem, a przez swą oziębłość [raczej] popierałem! O Boże mój, racz nieskończoną mocą swą i miłosierdziem zaradzić temu wszystkiemu! O Boże mój! Jak bardzo muszę się wstydzić na samą myśl o życiu gorliwym prowadzonym stale przez tak wielu dobrych i świątobliwych ludzi na świecie, tak mężczyzn jak i kobiet! O Boże mój, za przyczyną Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego okaż mi miłosierdzie.

[143d] Dzień trzeci.

Ćwiczenia. Rozmyślanie 1: Świętość konieczna dla duchownych. O Boże mój, jakże muszę się wstydzić z uwagi na to, że nie tylko brak mi świętości, lecz że jestem pierwszym spośród grzeszników, niewdzięczników i zbrodniarzy!

Nauka: Brewiarz. Któż pojmie grzechy moje [por. Ps 18, 13]? Boże mój, Miłosierdzie moje! [por. Ps 58, 18].

Rytuał: Spowiednik ma sprawować rolę sędziego, lekarza i ojca. A ileż w tym wszystkim dopuściłem się braków! Któż pojmie moje grzechy [por. Ps 18,13]?

Rozmyślanie 2: Grzech duchownego. Jest to 1) największa potworność, 2) złączona z bardzo trudną naprawą. — O Boże mój, jak bardzo byłeś obrażany wskutek mych grzechów! Z litości swej i za przyczyną Wielebnego Jana Chrzciciela zechciej zaradzić wszystkim tym nieporządkom!

[143e] Dzień czwarty. Rozmyślanie 1: Duchowny ma świecić dobrym przykładem. — O Boże mój , jak bardzo i jak wiele razy nie dałem dobrego przykładu, jak to powinienem czynić. Boże mój, za przyczyną Wielebnego Jana Chrzciciela użycz mi łaski, by można było tętnu zaradzić.