Strona 161

Tom III

dusz czyśćcowych i dla natychmiastowego wybawiania ich z kar, by jak najprędzej doszły do wielbienia Ciebie i kochania oraz do sławienia Twych Boskich zmiłowań, [zamiast spożytkowania ich] do przepowiadania Jezusa Chrystusa całemu światu, do szerzenia wszelkiego dobra możliwego i do unicestwiania wszelkiego grzechu tudzież do nawracania ku Tobie biednych grzeszników, niewiernych, heretyków i żydów, i do takiego działania, by według Twych najmiłosierniejszych zamiarów nikt się do piekła nie dostał — ja jednak (Ty wiesz o tym, o Boże mój!) posługiwałem się nimi dla mej chwały, dla mej miłości własnej (z którą się utożsamiałem), a nawet do grzechu.

[140e] W tym moim tak potwornym i niepojętym sprzeniewierzaniu się zdaję się na Twoje, Boże mój, pełne czułości, miłosierdzie bez granic! Miłosierdzie Twe zatriumfuje nad mą niepojętą złością, a cały wszechświat, przynajmniej od dnia sądu ostatecznego przez całą wieczność, oglądać będzie najwspanialszy triumf Twego miłosierdzia nade mną, we mnie zaś mą nieskończoną nędzę, niewdzięczność i bezbożność. A Ty, teraz i zawsze, napełnisz wszystkie stworzenia Twym duchem, i w ten sposób odnowione będzie oblicze ziemi [par. Ps 103, 30], i wszyscy poznają Cię, będą Ci służyć, będą Cię miłować na ziemi, wszyscy też dojdą do wysławiania Twych Boskich zmiłowań [por. Ps 88. 2] w niebie (Oświadczenie generalne).

42. [REKOLEKCJE NA MONTECITORIO —1835.

PROŚBA O ŁASKI SZCZEGÓLNE ZA POŚREDNICTWEM WIEL. J. B. VITELLEGO]

(Lumi — 32, t. I, s. 264—274; rok 1835)

[141] Szczególne łaski, o które — choć najbardziej niegodny — błagam Ojca zmiłowań za wstawiennictwem Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego, założyciela.Oratorium i Towarzystwa Dobrego Jezusa w Fuligno[277], którego życiorys wybrałem umyślnie do czytania[278] w czasie rekolekcji rozpoczętych w czcigodnym Domu Misyjnym w Rzymie na Montecitorio wieczorem dnia 15 listopada 1835 roku.

[141a] Ach, Boże mój! Będąc już od 1818 roku kapłanem, wyznaję, że nie czyniłem nigdy tego, co czynić ma Twój kapłan, i jak to czynić powinien. Pierwszą łaską, o jaką obecnie Cię proszę, jest to, abyś za przyczyną Najśw. Maryi i wszystkich Aniołów i Świętych, a szczególnie wszystkich świętych niewiast i świętych ludzi świeckich, raczył

[277] Czytaj: Foligno.

[278] Ten świecki apostoł (1538—1621) musiał urzec Pallottiego. Życiorys wybrany przez Świętego na czas rekolekcji był (prawdopodobnie dziełem A. Prosperiego, wydanym w Foligno w roku 1782, choć nie wykluczone, że chodziło o pracę F. Cirocchiego, wydaną tamże w roku 1625 i ponawianą później.