Strona 156

Tom III

38. [REKOLEKCJE NA MONTECITORIO — 1832]

(Lumi — 54, t. II, s. 626—627; rok 1832) A. I. D. G. — A. D. P.[264]

[138]

Rekolekcje odprawiane w czcigodnym Domu Misyjnym [poczynając] od drugiej niedzieli [tj.] 11 listopada do soboty, 17 tegoż miesiąca, 1832 roku.

Dzień pierwszy Wstęp: Konieczność odnowy duchowej.

Przez Nią (Maryję) dokonuje się odnowa elementów [świata]…, zbawienie ludzi, ożywienie Aniołów (św. Anzelm, Alloquutiones caelestes, § 27):

Duch kapłaństwa Chrystusowego, czyli życie i cnoty apostolskie na podstawie Ewangelii i Ojców Kościoła, ulożone w formie rozmyślań na ośmiodniowe dni skupienia, zgodnie ze zwyczajem praktykowanym w seminariach[265], Florencja 1744.

9 [MODLITWY PORANNE][266]

(Lumi — 64, t. II, s. 761 —762; po roku 1833)

40. [O EWENTUALNYM KIEROWNIKU DUCHOWYM]

(Lumi — 70, t. II, s. 789—795; po roku 1834, a przed 18 3 9)[267] A. I D. G. — D. P. F. A. M. D. — A. D. P. — A. S. A.[268]

[139] Przyjęty na ojca[269] winien posiadać:

[139a] 1. Jak najdoskonalszą intencję naśladowania Boga, z większą surowością karcącego i chłoszczącego tych, których więcej miłuje.

[264] Ad Infinitam Dei Gloriam [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Ad Delendum Peccatum [= Dla zniweczenia grzechu]

[265] Jest to tytuł dzieła, z jakiego Pallotti prawdopodobnie korzystał zwłaszcza w czasie tych rekolekcji, z których nie pozostawił innych zapisków. — Następują trzy puste strony

[266] Modlitwy te znajdują się w Wyto. II, KLambr, nry [535]—[536] i wcześniej w OOCC II 308—309.

[267] Zob. przyp. 269.

[268] Ad Infinitam Dei Gloriam [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; De Post Foetantes Accepit Me Dominus [= Od karmiących owiec powołał mię Pan]; Ad Delendum Peccatum [= Dla zniweczenia grzechu]; Ad Salvandas Animas [= Dla zbawienia dusz].

[269] Brak dowodu na potwierdzenie powtarzanego dwa razy przez ks. Moccię poglądu (s. 789, nota 3, i s. 793, nota 2, przyp. 271), jakoby tu chodziło również o ojca duchowego wspólnot pallotyńskich. Dokument ten pochodzi z okresu poprzedzającego nasze Stowarzyszenie (Kongregację).