Strona 142

Tom III

znam siebie dobrze ani całkowicie. A mimo to moja miłość własna, której zawsze pozwalałem panować nad sobą, wmawiała we mnie, że znam siebie samego. O, co to za pomyłka! Pomocy, Boże mój, pomocy! Boże mój, nie mam cnót, tylko nędzą! Co do cnót, jestem w nie niezmiernie ubogi i znajduję się w stanie zerowym; w nędzę za to jestem tak bardzo zasobny, posiadając ją w całej pełni! Boże mój, Boże mój, Miłosierdzie moje! [por. Ps 58, 18] Oświadczenie generalne).

33. [REKOLEKCJE NA MONTECITORIO — 1827]

(Lumi — 53, t II, s. 618—625; rok 1827) A. I. D. G. — A. D. P.[238]

[128] Czcigodny Dom Misyjny [Montecitorio], doroczne Ćwiczenia duchowne [od] dnia 11 listopada 1827 roku.

[128a] 11 tegoż [miesiąca][239]: Medytacja — Odnowa ducha kapłańskiego. Owoc: Niech będzie zniweczone całe życie moje, a całe życie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie moim życiem. Bóg, Przenajświętsza Trójca, Jezus, niech będzie moją odnową! Życie Najświętszej Dziewicy Matki niech będzie życiem moim, itd.

Czytanie duchowne — Życie duchownego.

Owoc: Rozpowszechniać myśl kardynała Lanfrediniego[240], by duchowni umieszczali w pokoju na widocznym miejscu rozdział z [dekretów] Soboru Trydenckiego, który zawiera te oto słowa: Na dziedzictwo Boże wezwani, duchowni tak powinni ułożyć swe życie i obyczaje, itd.[241]

[128b] 12 tegoż mieś.: Medytacja — Godność kapłaństwa. Owoc: Wyznanie. Niech życie me nie kieruje we mnie kapłaństwem Chrystusa, ale niech zleconym mi kapłaństwem kierują we mnie wszystkie Chóry Aniołów, wszyscy Święci oraz Królowa Aniołów i Świętych tudzież życie Jezusa Chrystusa Odwiecznego Kapłana i Błogosławiona Trójca Przenajświętsza. Odnowa: Życie duchownego ma być pracowite, nie bezczynne. Owoc: Wyznanie. Całe dotychczasowe życie moje to ustawiczna bezczynność przerywana jedynie grzechami. Bóg atoli, który jest wieczystym i najdoskonalszym aktem, niech będzie życiem moim w Chrystusowym posługiwaniu, itd.

[238] AdInfinitam Dei Gloriam [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Ad Destruendum Peccatum [= Dla zniweczenia grzechu].

[239] „11. detto”, tzn. 11 tegoż [miesiąca]. Podobnie w następnych dniach

[240] Mowa o kard. Jakubie Lanfredini-Amadorim, dobroczyńcy domu misyjnego na Montecitorio (†1741).

[241] Zob. uwagę w przyp. 144.