Strona 132

Tom III

Wsław siebie, Ojca i Ducha Świętego Twą wieczną jasnością [por J 17, 5]. Wsław Najśw. Dziewicę, Matkę Twoją, wsław wszystkich Aniołów i Świętych. Wybaw dusze wszystkich wiernych zmarłych z czyśćcowych cierpień, jakie zagrażać im będą aż do końca świata. Okaż oblicze swe [por. Ps 79, 4] całemu rodowi ludzkiemu, za który przelale swą Krew Najświętszą, a mnie, dla chwały swej, napełnij, jak na to zasługuję, hańbą bez miary (Oświadczenie generalne).

[122] Bóg mój, moc moja, moja istność, moje życie, dusza moja moje wszystko (Oświadczenie generalne).

Bóg męstwem moim [por. Ps 117, 14]; Bóg mój — odpoczynek dusz czyśćcowych.

Bóg, Bóg, życie moje; Jezus mój — moc moja (Oświadczenie generalne).

Bóg, Bóg, Bóg — Tajemnica, Świętość, Sprawiedliwość, Męstwo Wszystko (Oświadczenie generalne). Boże mój, Boże mój, Poczęcie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie poczęciem moim!

[122a] Jestem najbardziej wszelkiego dobra niegodny, najbardziej zasługujący na wszelkie zło (Oświadczenie generalne).

Nienawiść i obrzydzenie grzechów niech będzie życiem moim! Umiłowanie cnót niech będzie życiem moim!

Całe to moje życie niech będzie opłakiwaniem, nieustannym opłakiwaniem grzechów (Oświadczenie generalne).

Bóg mój miłością moją (Oświadczenie generalne).

Bóg, Bóg, Bóg, itd., Bóg mój odnową moją (Oświadczenie generalne)

Bóg mój. Miłosierdzie moje [por. Ps 58,18] (Oświadczenie generalne)

Bóg mój, Miłosierdzie moje (Oświadczenie generalne).

Bóg mój, Miłosierdzie moje (Oświadczenie generalne).

Bóg mój, Oblubieniec duszy mojej (Oświadczenie generalne).

[122b] Boże, ma mocy, moja pokoro, moje umartwienie. Obecność Twoja zawsze jest we mnie. Zgodność woli Twojej niech będzie moją życie Twe, Jezu, to me apostolstwo; życie Twe życiem moim; ustawiczna Twa działalność moją działalnością, wieczysty akt Twój moim aktem Stworzenia Twe jako te, co wyszły z ust Twoich, uznaję i miłuję odwiecznym poznaniem i miłością Twoją (Oświadczenie generalne). Tak pragnę! Wsław siebie, Panie, odwieczną chwałą Twoją; wsław Najśw Dziewicę i Matkę Maryję oraz Aniołów i Świętych, i wszystkie dzieła Twoje, mnie zaś napełnij męką, karami, hańbą, itd., itd., a to mi wystarczy (Oświadczenie generalne).

Dźwiganie krzyża przez Chrystusa niech będzie dźwiganiem moim (Oświadczenie generalne).

Bóg pragnie duszy mojej: co za miłosierdzie Boga! A dusza ma nie pragnie Boga! [por. Ps 41, 3]. Pragnienie Chrystusa niech będzie moim pragnieniem! (Oświadczenie generalne).

Nie ma we mnie pokory, lecz pokora Chrystusa jest moją pokorą (Oświadczenie generalne).