Strona 125

Tom III

udzieli mi tych wszystkich łask, których by mi udzielił, gdybym posiadał możliwie najdoskonalsze usposobienie (Oświadczenie generalne).

27. Przy rozmowach, a zwłaszcza przy głoszeniu kazań chciałbym nadawać Najśw. Dziewicy jak najdostojniejsze tytuły, [jak] np. „Najczystsza Matka Boża zawsze Dziewica” (Oświadczenie generalne).

28. Niegodzien jestem kochać Matkę Najśw.; dla miłosierdzia jednak Bożego i dla zasług Jezusa Chrystusa postanawiam prosić o łaskę miłości ku Niej i pragnę kochać Ją taką miłością, jaką Ją Bóg miłuje (Oświadczenie generalne).

29. Pragnę, by wszelka myśl, słowo i działanie zarówno moje, jak i wszystkich istot przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych, kierowało się posłuszeństwem Jezusa Chrystusa, by Jego posłuszeństwem było posłuszeństwo wszystkich i by wszystko przekształcone zostało w posłuszeństwo Jezusa Chrystusa (Oświadczenie generalne), przez co posłuszeństwem wszystkich ludzi będzie istnienie, dusza, ciało, pożywienie, napój, spoczynek, itd. (Oświadczenie generalne).

[117d] 30. Aby Jezus Chrystus dokonywał wszystkiego w całej mej istocie, zwłaszcza podczas sprawowania kościelnych posług, będę powtarzał często, a szczególnie na początku każdej podejmowanej posługi świętej: „Panie Jezu, usuń mnie, a postaw siebie! Niech zniweczone będzie życie moje, a Twoje życie niech będzie moim życiem i życie Trójcy Przenajświętszej niech będzie moim życiem” (Oświadczenie generalne).

Życie Przenajświętszej Trójcy jest nieustanną kontemplacją, wieczystą miłością, trwałym udzielaniem się Ducha Świętego[229]. W wieczystej kontemplacji Ojciec rodzi Syna, Ojciec i Syn jako jedna zasada odwiecznej miłości tchną Ducha Świętego.

31. Wszystkie stworzenia uważać pragnę za wyższe od siebie; toteż z miłości Boga postanawiam spełniać polecenia ich wszystkich (Oświadczenie generalne).

32. Niegodny jestem cieszyć się miłością Bożą (Oświadczenie generalne).

33. Niegodny jestem daru, by być bardzo dokładnym w sposobie prowadzenia życia i w pełnieniu mych powinności; jednakże o ten dar błagam przez miłosierdzie Boże i przez zasługi Jezusa Chrystusa (Oświadczenie generalne).

34. Pokarmem moim jest czynić wolę Tego, który mię stworzył, odkupił i uświęcił [por. J 4, 34] (Oświadczenie generalne).

35. Boże mój. Boże mój, Boże mój, niegodzienem Twego miłosierdzia [ani] łask Twoich.

[229] „trwałym udzielaniem się Ducha Świętego” — dod. póżn.