Strona 124

Tom III

17. Pragnę poprzez nieustanne przygotowywanie usposabiać się do przyjmowania i sprawowania świętych sakramentów, chcę czynić za nie ciągłe dziękczynienie, odnosić z nich pożytki bez końca, a o ile możliwe, pragnę ponadto przyjmować je wszystkie i sprawować je po wieczne czasy (Oświadczenie generalne).

18. Pragnę tak Bogu dziękować, jakbym to czynić powinien, gdyby Bóg raczył nieskończenie pomnażać, w każdym z nieprzeliczonych momentów, dla mego pożytku i dla pożytku wszystkich [ludzi] wszelkie dzieła i święte tajemnice Odkupienia Bożego, a ufam, że w każdym nieskończenie małym momencie byłyby mi przyznawane wszystkie wynikające z nich zasługi mnożone przez wieczność całą, itd. (Oświadczenie generalne).

19. Pragnę być zawsze w pogardzie u świata: przez świat tak wygnanym, odepchniętym i ukrzyżowanym — choć jestem najbardziej niegodnym, by to powiedzieć[228] — jak ukrzyżowanym był Jezus (Oświadczenie generalne).

[117c] 20. W korzystaniu ze zmysłów i z rzeczy pod zmysły podpadających postanawiani się tak upokarzać, jak chce i jak zarządził Bóg, oraz wielbić Go pragnę tak, jak wielbił Go Jezus Chrystus, gdy na tej ziemi był widzialny zarówno przed śmiercią jak i po zmartwychwstaniu, ukazując się w różnych objawieniach Najśw. Dziewicy, Magdalenie, Apostołom i Uczniom [por. Mt 28; Mk 16; Łk 24; J 20 n.] (Oświadczenie generalne).

21. Postanawiam zawsze tak nienawidzić grzechu, jak go Bóg nienawidzi (Oświadczenie generalne).

22. Postanawiam żyć w ciągłej nienawiści do siebie samego za to, że obraziłem Boga. Dlatego też nienawidzę grzesznej duszy mojej wraz z jej władzami, nienawidzę swego ciała i zmysłów jego, jako narzędzi grzechu. Pragnę, by pokarm przyjmowany przeze mnie tchnął nienawiścią do grzechu, by napój [łączył się] z nienawiścią grzechu, by spoczynek, oddech i wszystko przepojone było nienawiścią grzechu (Oświadczenie generalne).

23. O Boże mój, Boże mój, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże! (Oświadczenie generalne).

24. Stwierdzam, że podczas odmawiania modlitwy brewiarzowej rozmijam się z prawdą powtarzając to samo, co w psalmach wypowiada Prorok, że zachowywać będzie Prawo Pańskie [por. np. Ps 118, 44], że uznawać będzie swą nędzę [por. np. Ps 50, 5], że naprawiać będzie zło popełnione [por. np. Ps 50, 14 n]; d dlatego postanawiam przyznawać się zawsze do nieustannego popełniania fałszu (Oświadczenie generalne).

25. Przekształcanie wszystkiego zgodnie ze stanem w łasce (Oświadczenie generalne).

26. Żywię nadzieję, że Bóg przez akt najczystszego swego miłosierdzia

[228] „choć jestem… powiedzieć” — dod. póżn.