Strona 122

Tom III

w wielkie wyczerpanie i w chorobę. Proszę mojego Boga i całą Wspólnotę Niebian, aby ta moja nędza i sprawiedliwa kara przyczyniły się nieskończenie do większej chwały Bożej, ponieważ ten sam najdobrotliwszy Ojciec nie przestaje rozlewać obfitych łask w biednym mym i najniewdzięczniejszym sercu.

Boże mój, Boże mój, Boże mój, Boże mój, Boże mój, ofiaruję Ci wszystko, ale to absolutnie wszystko (Oświadczenie generalne). Pragnę jednak prosić całą Wspólnotę Niebian i Najśw. Maryję we wszystkich nieprzeliczonych momentach od całej wieczności przez całą wieczność, o wyproszenie mi łaski, by wszystkie upodobania obecnego życia były mi zaprawione goryczą. I pragnę, by wszelkie najmniejsze cząsteczki, z jakich składa się powietrze, pokarm, napój, ubiór i wszystkie materialne rzeczy, jakich się używa, będzie się używać i można by używać przez wszystkie stworzenia przeszłe, obecne i przyszłe, stanowiły tyleżkrotne ponowienia tejże modlitwy (Oświadczenie generalne)[227].

28. (O BŁOGOSŁAWIONEJ CHWILI ŚMIERCI]

(Lumi — 42 bis, zob. przyp. 216 do nru [113])

29. [REKOLEKCJE DLA SPOWIEDNIKÓW — 1826] (Lumi — 16, t I, s. 150—159; rok 1826)

[117] Czcigodny Dom Misyjny [Montecitorio] — Ćwiczenia duchowne dla spowiedników — listopad 1826.

[117a] Owoc

1. Pewność otrzymywanego w każdej chwili nowego wzrostu łaski.

2. Wiara zdolna do cudów.

3. Dokładne oskarżanie się ze wszystkich okoliczności grzechów.

4. Prosić: Jest moim życzeniem, bym ze względu na Boga, po nieskończoną ilość razy, itd., był odrzucony od Chrystusa za braci moich, za nieprzyjaciół, prześladowców i potwarców [por. Rz 9, 3].

5. Dar skromności za wstawiennictwem naszej więcej niż najukochańszej Matki Dziewicy Maryi.

6. Starać się zawsze z miłością o poprawę bliźniego i — o ile to możliwe — doprowadzać do naprawy drobnych nawet uchybień.

7. Przez modlitwę i pracę, wedle możności zabiegać tak o dobro Kościoła, jakby mi zlecona była troska o cały Kościół powszechny.

8. Dziękować Bogu, jak gdyby mi już udzielił tego wszystkiego, co

[227] Nie jest wykluczone, że duża część tego akapitu, od słów: „Pragnę jednak prosić… modlitwy (Oświadczenie generalne) stanowi późniejszy dodatek.