Strona 121

Tom III

Owoc

Proszę Pana, naszego więcej niż najdroższego Ojca, by mi udzielił wszystkich tych przymiotów, jakie konieczne są dla Jego sługi.

27. Nauka. Duchowny ma być dla wiernych przykładem -wiary.

Owoc

Mieć w pamięci zdanie św. Apostoła z Listu do Rzymian: „Wiara wasza słynie po całym świecie” [Rz l, 8] i — szczególnie przy sprawowaniu świętych czynności — jak najżywiej uprzytomniać sobie obecność Bożą.

[115d] 28. Rozmyślanie. O świętej modlitwie.

Owoc

Błagam Boga, by ze mnie uczynił męża modlitwy i by mi dal poznać, żem tego w najwyższym stopniu niegodny.

29. Rozmyślanie. O ubóstwie.

Owoc

Błagam Boga, aby zlał na mnie i na wszystkich najosobliwszego ducha ubóstwa ewangelicznego.

30. Odnowa. Przy służbie Bożej dalekim być od chciwości.

Owoc

Proszę Boga, aby mnie i wszystkim użyczył łaski służenia Mu jedynie dla Jego chwały i dla pożytku dusz, itd.

31. Nauka: Unikać obecności kobiet.

Owoc

Proszę Boga, aby mnie i wszystkich innych [duchownych] trzymał od nich jak najdalej[224]; ponieważ jednak może się zdarzyć, że wskutek takiego oddalenia nie będą one miały wszystkich środków potrzebnych do ich uświęcenia, proszę Go jeszcze o to, aby On sam raczył je uświęcać[225].

27. [URYWEK ZWIĄZANY Z POZYCJĄ POD NREM 2 Z ROKU 1816][226] (Lumi — 2, t. I, s. 45—47; rok 1819)

[116] Obecnie jednak, dnia 24 października 1819 roku, muszę przed niebem i ziemią przyznać się do słusznej kary, jaką ponoszę od zeszłego roku. A jest ona tego rodzaju, że popadłem w wielkie osłabienie żołądka, tak że zamiast szukać prostszych napojów i pokarmów, jestem niemal zmuszony ich się wystrzegać, aby nie wpaść, wbrew woli Bożej,

[224] Pisze to Pallotti w roku otrzymanych święceń kapłańskich! Ale i motyw apostolski w tekście widoczny.

[225] Następują dwie strony czyste.

[226] Zob. wyżej, nr [35 a].