Strona 116

Tom III

6. Gdyby mnie ludzie pytali o radę i o sposób, jak rozwiązać jakieś zagadnienie, odpowiedziałbym: Gdyby mi przyszło na myśl, przytoczyłbym jakieś zdanie z Pisma św. lub z pism Ojców nadające się do udzielenia takiej rady lub do rozwiązania zagadnienia, albo też opowiedziałbym o jakimś zdarzeniu z życia Świętych o takim posunięciu, o takim to czynie, itd. Gdybym zaś sobie nic nie przypomniał, prosiłbym o chwilę czasu, aby mój tak bardzo słaby umysł mógł na modlitwie doznać oświecenia od Ojca światłości [por. Jk l, 17], dzięki czemu mógłbym dać trafną odpowiedź, z pożytkiem dla chwały Bożej.

Jeślibym się jednak zorientował czasem, że taka odpowiedź mogłaby budzić zdziwienie, albo gdyby było rzeczą pożyteczną odpowiedzieć od razu, to dałbym przemyślaną odpowiedź trafną, jasną, mogącą przynieść chwałę Bogu; lecz przed udzieleniem odpowiedzi czy po jej udzieleniu, uważając to za rzecz stosowną, powiedziałbym, że teraz odpowiadam w ten sposób, lecz po modlitwie odpowiedziałbym może inaczej.

7. Jeśli mi powiedzą: „Ten czy ów jest lepszy od ciebie” — odpo wiem: „ Wierzę w to, nie mogę w to wątpić”[215].

[113] Rady, które mi dano do rozważania.

1. Pamięć na obecność Bożą.

2. Upokarzanie się wtedy, gdy przypuszczam, żem pokorny, podczas gdy nie jestem.

3. Krzewienie nabożeństwa do Najśw. Serca Jezusa i Najśw. Dziewicy, naszej więcej niż najukochańszej Matki[216].

26. [EEKOLEKCJE NA MONTECITORIO. PRZED KAPŁAŃSTWEM — 1818] (Lumi — 52, t. II, s. 604—617; rok 1818) A. L D. G. — I. M. I. — D. O. S. — D. A. — M. M. — AE[217]

[113]

Z rekolekcji w Domu Misyjnym, rozpoczętych dnia 6 maja 1818 roku dla przygotowania się do święceń prezbiteratu[218], wyniosłem następujące refleksje i owoce.

[215] Następuje 7 pustych stron.

[216] W Lumi, II 508, następuje pozycja zaznaczona numerem 42 bis O Błogosławieństwie in articulo mortis, o następującej treści: „Wykaz udzielonych przeze mnie Błogosławieństw w chwili śmierci, mocą władzy otrzymanej na drodze przywileju: 1. Dnia 27 sierpnia 1819. 2. Dnia 25 listopada 1819”. — Przyjmuje się, że Pismo pochodzi właśnie z roku 1819. — Następuje pięć stron nie zapisanych; może planowane miejsce na dalsze tego rodzaju zapiski.

[217] Ad Infinitam Dei Gloriam [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Jesus Maria Joseph [= Jezus, Maryja, Józef], Deus Omnia Semper [= Bóg zawsze wszystkim]; Deus Adest [=Bóg jest obecny]; Memento Mori [= Pamiętaj, że umrzesz]; — Aeternitas [= Wieczność].

[218] Data święceń, itd. zob. przyp. 199.