Strona 105

Tom III

Czytanie duchowne

Odmawiać święte Oficjum w najwznioślejszym celu i jak najdoskonalej.

[105] Odnowa

21. Czas [jest]: 1) cenny; 2) krótki; 3) mijający bezpowrotnie.

Owoc

1) Bardzo sobie czas cenić (Oświadczenie generalne) 2) pomagać wiernym, by zdawali sobie sprawę z ogromnej jego wartości.

[105a] Sentencja Czas — cena wieczności (św. Hieronim).

Czytanie duchowne Odmawiać Brewiarz stosownie do wskazówek Kartuza[185]: „Psalmy należy odmawiać wyraźnie, z należytą uwagą, czcią i miłością, w miejscu i czasie stosownym, bez dodawania innych, zwłaszcza zbędnych słów, bez roztargnień płynących z pogawędek”.

Ilekroć biorę do rąk Pismo św., tylekroć oczyszczam duszę i ciało, staję się [jakby] innym człowiekiem, przemienia mnie moc Boża: Nazjanzyjczyk[186], De laudibus S. Basilii, 97.

[105b] Medytacja

22. Każdy duchowny powinien być prawdziwym pracownikiem.

Owoc

1) Oddawać się uświęceniu dusz; 2) modlić się, aby wszyscy oddawali się temuż; tam gdzie dotrzeć nie można czynem, docierać przynajmniej modlitwą.

Przed modlitwą przygotuj duszę twoją i nie bądź jak człowiek, który kusi Boga [por. Syr-Ekl 18, 23].

Czytanie duchowne

Dokładnie spełniać czynności związane z każdym święceniem i modlić się, aby wszyscy wykonywali je z najwyższą perfekcją.

Odnowa

23. 1) Należy działać z prawą intencją; 2) celem działania osoby duchownej powinna być chwała Boża i zbawienie dusz.

[185] (Dionizy) Kartuz to popularny skrót nazwiska Wieleb. Dionizego Van Leeuwen z Rijkel (†1471), płodnego pisarza, którego pisma wydano w 42 tomach w Montreuil w latach 1696—1913.

[186] Mowa tu oczywiście o św. Grzegorzu z Nazjanzu.