Strona 92

Tom II

rzymskiego ma zawsze przebywać w Rzymie, będzie otaczał staraniem funkcjonowanie i postępy wszystkich innych św. ustroni Stowarzyszenia, które są czy będą w jakiejkolwiek części świata. Prowincjałowie będą roztaczać opiekę nad ustroniami danej Prowincji, a każdy rektor będzie się troszczył o wspólnotę danego ustronia. Wszyscy zaś podwładni dla naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj z pokorą i uległością dają się kierować i rządzić: własnemu przełożonemu ustronia, w jakim ktoś przebywa, prowincjałowi danej Prowincji oraz Przełożonemu generalnemu.

[50] 4. Wszelkie zmiany, jakie trzeba będzie wprowadzić zgodnie z wymogami różnych okoliczności, mogą być poczynione jedynie za aprobatą Zarządu św. ustronia rzymskiego, gdzie znajduje się zebrana naczelna część Stowarzyszenia[193].

Tytuł VI

„A gdy upłynęło osiem dni, aby obrzezano Dzieciątko, nazwali Je imieniem Jezus”

[por. Łk 2, 21]

Rozdział [1 i] jedyny — O czystości

[51] Pan nasz Jezus Chrystus poddając się zaraz po narodzeniu przykrościom żłóbka, a dnia ósmego bolesnemu prawu obrzezania, zostawił wszystkim naukę o umartwianiu ciała. Toteż mówi Apostoł, że wszyscy należący do Jezusa Chrystusa ukrzyżowali i umartwili swe ciała wraz z ich wadami i nieuporządkowanymi namiętnościami: „A ci, którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami” [por. Ga 5, 24]. Byłoby rzeczą okropną, gdyby był choćby jeden członek Stowarzyszenia nie należący do Chrystusa, szczególnie gdyby mu brak było doskonałego umartwienia ciała. I dlatego:

[193] Słowo „Zarządu” następujące po „za aprobatą” zostało dopisane w oryginalnym tekście Reguły.