Strona 73

Tom II

REGUŁA PALLOTTIEGO (KOPIA LAMBRUSCHINIEGO)[154]

Reguły i Ustawy (Costituzioni)[155] Stowarzyszenia (della Congregazione) Apostolstwa Katolickiego przejrzane przez J. Eminencję Lambruschiniego w roku 1846[156]

Początek i zamierzenie, czyli cel Stowarzyszenia (dell Congregazione) Księży i Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, założonego pod szczególną opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów[157].

[1] (Tekst wstępny zob. w Dz. J, dokument 14, nry [30] — [35])

Reguła Stowarzyszenia Księży i Braci Pomocników Apostolstwa Katolickiego, walczącego pod specjalną opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów, wzorowanego na najświętszym życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa[158].

CZĘŚĆ PIERWSZA

„A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami” [por. J 1, 14]

Tytuł I[159]

Rozdział [1 i] jedyny

O duchu doskonałej ofiary, z jakim ma się wstępować do Stowarzyszenia.

[2] W swym Wcieleniu się dla nas Syn Boży z miłości ku nam poświęcił samego siebie i wszystko swoje; przyszedł na świat w pełni

[154] Napis pochodzi od ks. Hettenkofera.

[155] O Ustawach (Konstytucjach) zob. niżej, przy Podręczniku, s. 369. W KLambr umieszczano często, ale nie zawsze, konsekwentnie znaki, tj. kreski oddzielające poszczególne części, rozdziały i podrozdziały. W obecnym przekładzie pomijamy te znaki dla zachowania jednolitości i prostoty.

[156] Napis pochodzi od ks. Orlandiego. Opuszczono ze zrozumiałych względów wstęp do Reguł Świętych Ustroni, Kolegiów (…) Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, jakim rozpoczyna się Reguła Wielka (OOCC II 1 —6), a za to wprowadzono wstęp o początku i celu Stowarzyszenia, zaczynający się od słów: „Początek i zamierzenie (…)”, jak wyżej w tekście.

[157] Następowały po przecinku słowa: „zawisłego bezwzględnie i bezpośrednio od Fapieża”, skreślone jednak ręką Pallottiego.

[158] Tytuł ten ulegał pewnym zmianom. W RW była mowa o [Regule] „Księży i Braci (…) Pobożnego Zjednoczenia (…)”. Pierwszy tekst KLambrzawierał wzmiankę o Stowarzyszeniu Zjednoczenia, co poprawił Pallotti na „Stowarzyszenie popierane przez Zjednoczenie”, wreszcie nadał tekstowi brzmienie, jak w podanym tu tytule.

[159] Z uwagi na szacunek dla oryginału zachowujemy tu nie używany już dzisiaj podział części dzieła na „tytuły”.