Strona 63

Tom II

33. [O POTWIERDZE NIE UDZIAŁU STOWARZYSZENIA W UPRAWNIENIACH ZAKONNYCH]

(12 III 1849; OOCC IV 111 —113)[137]

[60] Ojcze Święty

Wincenty Pallotti, Przełożony Stowarzyszenia (della Congregazione) Apostolstwa Katolickiego, najuniżeńszy petent Waszej Świątobliwości, ośmiela się przedstawić [co następuje]: Po tym, jak Wasza Świątobliwość reskryptem z dnia 2 września 1847 r.[138] raczył przyznać temuż Stowarzyszeniu udział w przywilejach Zakonów ścisłych, jak i Zgromadzeń świeckich i zakonnych, Kapłani tegoż [Stowarzyszenia] zdając sobie sprawę, że niektóre z tych przywilejów wymagają osobnej wzmianki, a także że nie jest łatwo uchwycić wszystkie wiążące się z nimi klauzule, mają wątpliwości przy ich stosowaniu, szczególnie przy sprawowaniu św. sakramentu pokuty.

[61] Stąd, dla większego pożytku dusz, dla usunięcia wszelkich wątpliwości w tak ważnej materii i dla spokoju sumień, petent zwraca się do Waszej Świątobliwości z ufnością, by Wasza Świątobliwość raczył wyjaśnić [jak to w podobnym wypadku uczynił w roku 1805 śp. Pius VII na rzecz Kongregacji Misji], że na podstawie wspomnianego reskryptu Waszej Świątobliwości, Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego przysługują wszystkie łaski, indulty, upoważnienia, odpusty i wyjęcia, również spod władzy ordynariuszów miejscowych, słowem, wszelkie przywileje, jakimi cieszą się wszystkie zakony ścisłe i zgromadzenia księży świeckich, jak i zakonnych, i to w sposób jednoznaczny, bez jakiejkolwiek różnicy, jakby teraz Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego zostały przyznane również przywileje wymagające osobnej wzmianki, czy [przywileje] trudne do uzyskania, wydane samorzutnie (motu proprio) z pełną wiedzą, wyrażone obecnie i wpisane dosłownie, niezależnie od jakichkolwiek postanowień przeciwnych.

Za łaskę, o którą proszą z ufnością, petent i całe Stowarzyszenie będą się czuli jeszcze bardziej zobowiązani do modlitw w intencji Waszej Świątobliwości, a [tymczasem] chyląc się dla ucałowania świętych stóp, proszą o Apostolskie Błogosławieństwo.

I niechaj łaska itd.

[137] Jak wiadomo z dokumentu 24, Stowarzyszenie wraz ze Zjednoczeniem otrzymało poszerzony udział w skarbach duchowych zakonów podówczas istniejących, a w skarbach tych można było dopatrywać się i przywilejów ściśle prawnego charakteru. (Por. B o n o m o, dz. cyt., 44 i 58). Dla usunięcia pewnych wątpliwości co do zasięgu otrzymanych poprzednio upoważnień, a także dla uzyskania większych gwarancji Pallotti zwrócił się do Piusa IX, przebywającego podówczas w Gaecie, z następującą prośbą:

[138] Por. dokument 24.