Strona 57

Tom II

uczestniczy tym samym we wszystkich zasługach płynących ze Mszy, Oficjów Bożych, modlitw, rozmyślań, kontemplacji, umartwień i postów, jak również wszystkich innych dzieł miłosierdzia oraz cnót, które bądź indywidualnie, bądź wspólnie spełniają członkowie Instytutów mniszych, zakonnych i Kleryków Regularnych, a także zakonów żeńskich podległych właściwym ze wspomnianych Instytutów będących w Kościele Bożym[121] ; ponadto uczestniczy w licznych odpustach, jakie papieże tym Instytutom nadali, pozwalając jednocześnie na dopuszczenie innych do uczestnictwa w nich. Dyplomy otrzymane, przesłane Pobożnemu Zjednoczeniu są odnotowane w registrach tych św. Instytutów, zachowują się w Archiwum Stowarzyszenia i Pobożnego Zjednoczenia przy czcigodnym kościele Najśw. Zbawiciela Na Fali w Rzymie; przebogate to uczestniczenie w skarbach duchowych, zostało zaś uznane, potwierdzone i poszerzone przez Papieża Piusa IX reskryptem pochodzącym z dnia 1 lipca 1847[122].

Dzieła dobrowolne członków

[55] 1. Stowarzyszenie[123] nie nakłada na członków Pobożnego Zjednoczenia żadnych obowiązków, jakie by zobowiązywały w sumieniu; wszyscy natomiast dobrowolnie współpracują ze świętymi dziełami tegoż Zjednoczenia.

2. Duchowni świeccy i zakonni na mocy węzła współzawodniczącej miłości współpracują przez pełnienie swej świętej posługi.

3. Znawcy języków oraz naukowcy mogą bezpłatnie nauczać księży czy kleryków, którzy przygotowują się do głoszenia Ewangelii świętej szczególnie w krajach pogańskich.

4. Osoby zamożne mogą dobrowolnie dostarczać ofiar i środków doczesnych potrzebnych dla dzieł Stowarzyszenia i Pobożnego Zjednoczenia.

5. Fachowcy, artyści i mechanicy mogą w miarę możności bezinteresownie ofiarowywać pracę z zakresu swej specjalności czy sztuki, by w ten sposób pomóc Stowarzyszeniu i Pobożnemu Zjednoczeniu.

6. Również mniej zasobni mogą mieć swój udział przez złożenie drobnej ofiary, ofiarowanie obrazka, koronki, szkaplerza, obrazu religijnego, pobożnej książki. Rzeczy tego rodzaju Stowarzyszenie i Pobożne Zjednoczenie zbierają i przekazują naszym braciom katolikom,

[121] Wyszczególnienie wcześniejsze tych Instytutów, zob. Wyb. I 104, przyp. 2.

[122] Zdanie począwszy od słowa „Stowarzyszenia” (Congregazione) zastępuje poprzednie: „przy czcigodnym kościele Świętego Ducha Neapolitańczyków przy Via Giulia, gdzie znajduje się ośrodek Pobożnego Zjednoczenia (Pia Societa), świadczą o tym, że Pobożne Zjednoczenie uczestniczy w zasługach i odpustach wszystkich zakonów”. Reskrypt z 1 VII 1847 zob. w dokumencie 22.

[123] Zamiast „Zjednoczenie”.