Strona 56

Tom II

kościołem na zasadzie tego samego prawa, jakim zwykło się posiadać budynek, na którym spoczywa ciężar kanonu z obowiązkiem wpłacania każdego roku należności tym, którym przysługuje tzw. własność bezpośrednia (dominium directum) samego budynku.

[53] To przyznajemy, tego chcemy i to nakazujemy, polecając, by List ten był i pozostał w trwałości, ważności i skuteczności, by powodował pełne i całkowite skutki, by dla tych, których dotyczy, był zawsze pomocny oraz by, jak wyżej, przez wszystkich Sędziów zwyczajnych i delegowanych, nie wyłączając Audytorów spraw Pałacu Apostolskiego, był osądzany i określany; a gdyby się zdarzyło, że o tym jakakolwiek władza, świadomie czy nieświadomie sądziłaby czy usiłowała zadecydować inaczej, by to było nieważne i nic nie znaczące.

[Postanowienie to pozostaje w mocy] niezależnie od Apostolskich konstytucji, postanowień, przywilejów czy statutów rzeczonych Braci zakonnych, [pism] wspartych nawet przysięgą, potwierdzeniem Apostolskim czy jakimkolwiek innym wzmocnieniem statutów czy zwyczajów, czy jakimkolwiek innym postanowieniem przeciwnym.

Dan w Rzymie u Najśw. Maryi Większej[117] pod pieczęcią Rybaka, dnia 19 listopada 1847, w drugim roku naszego Pontyfikatu.

M [+] P A. Kard. Lambruschini[118]

[miejsce piecz.]

27. KSIĄŻECZKA WPISU DO APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

(wersja 1847/1848; OOC V 347—354)[119]

[54] [Herb Pobożnego Zjednoczenia]

Rzym 1837. Za pozwoleniem Przełożonych.

Stowarzyszenie (Congregazione) i Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, założone w Rzymie w celu pomnażania, obrony i rozkrzewiania pobożności oraz wiary katolickiej, pod szczególną opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów (…)[120], uczestniczy w następujących dobrach duchowych.

Każdy kto należy do tego Stowarzyszenia i Pobożnego Zjednoczenia lub z nimi współpracuje, albo też w jakikolwiek sposób je wspiera,

[117] S. Maria Maggiore.

[118] Dokument podpisał ten kardynał jako sekretarz brewiów apostolskich.

[119] Podajemy część tej wersji (347—351) o tyle odmiennej od wersji pierwszej z lat 1836/1837 (por. dokument 1), że warto ją tu odtworzyć, zaznaczając drukiem półgrubym nowe modyfikacje, a kropkami (…) miejsca tu opuszczone. Trzecia wersja została podana w Wyb. I 217 nn.

[120] Opuszczono: „i w absolutnej oraz bezpośredniej zależności od Papieża”.