Strona 45

Tom II

by mogły korzystać z jego miłościwej opieki pasterskiej, ale także dlatego, by Zastępca Jezusa Chrystusa mógł według upodobania zarządzać i posługiwać się nimi, ilekroć w Kościele św. zajdzie tego potrzeba.

15. [PROŚBA O PEWNE UPOWAŻNIENIA DLA NOWICJUSZA I KSIĘDZA POWSTAJĄCEJ KONGREGACJI]

(22 IX 1846; OOCC IV 81 —82)[83]

[36] A.I.D.G. — D.P.F.A.M.D. — A.D.P. — A. S. A. — M.P. — V. D.[84]

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas ze wszelkich grzechów [por. 1 J 1, 7].

Eminencjo, Najprzewielebniejszy Książe

Wasza Najprzewielebniejsza Eminencja raczy wybaczyć mi, że ośmielam się zakłócać Mu spokój prośbą o konieczne i stosowne upoważnienia, by można było zaopatrzyć Najśw. Wiatykiem, a jeśli zajdzie potrzeba, udzielić św. Namaszczenia (Estrema Unzione), jak i otoczyć odpowiednią opieką świeckiego chłopca, który parę miesięcy temu przywdział szatę naszego maluczkiego, budzącego się do życia [podkreśl. — F. B.] Stowarzyszenia (nascente Congregazione), a który znajduje się w niebezpieczeństwie życia.

Prócz tego proszę Waszą Eminencję, by zechciał łaskawie przedłużyć zezwolenie na odprawianie Mszy św. dla rzymskiego księdza Lucjana Bandiery z naszego Stowarzyszenia, w formie podpisanego reskryptu na podanie, jakie ten sam kapłan, okaziciel niniejszej prośby, przedstawi osobiście[85].

Z ucałowaniem św. Purpury, z prośbą o błogosławieństwo i z głęboką czcią, oddany Waszej Eminencji Najprzewielebniejszej

sługa bardzo niegodny w Chrystusie

Wincenty Pallotti

Do Jego Eminencji, Najprzewielebniejszego Księcia (…) Kardynała Patriziego, Wikariusza Generalnego Naszego Pana.

[83] W podaniu urzędowym znowu jest wzmianka o powstającej Kongregacji.

[84] Znaczenie tych skrótów zob. przy dokumencie 7, nr [18]. Założyciel musiał być bliżej znany adresatowi, skoro w urzędowym piśmie zamieszcza te skróty, jak i cytat z 1 J 1, 7 (…).

[85] Mogą nas dziwić te podania, ale należy pamiętać, że młode Stowarzyszenie na etapie ówczesnym nie miało jeszcze formalnych uprawnień do załatwiania we własnym zakresie tych spraw, o jakie chodzi w niniejszym podaniu.