Strona 436

Tom II

Teraz, aby lud przysposobił się lepiej do uzyskania odpustu zupełnego, złączonego z Papieskim Błogosławieństwem, niech [misjonarz! pobudzi na nowo wiernych do żywego aktu skruchy, a potem do odmówienia Confiteor głosem silnym i wyrażającym uczucie szczerego żalu; po tym wyznaniu win niech pobudzi wiernych do ufności w miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego, gdyż skoro uprzednio w św. trybunale Pokuty udzielił im sekretnie odpuszczenia win, potwierdza to teraz jawnie po publicznym wyznaniu zawartym w odmówionym Confiteor. Pełen zaś wiary, dodaje:

Niech się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi was do życia wiecznego.

[Lud odpowiada]. R. Amen.

V. Przebaczenia, rozwiązania i odpuszczenia grzechów waszych niech wam udzieli Pan Wszechmogący i miłosierny.

R. Amen.

Teraz śpiewa się:

V. Wspomożenie nasze itd.[851]

Według wszechwiedzy Boga Ojca, ku uświęceniu przez Ducha Świętego, na posłuch i na pokropienie Krwią Pana N. J. C, błogo + sławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was, niech strzeże was przed złośliwym nieprzyjacielem i niech doprowadzi was do życia wiecznego. Niech wam też udzieli Bóg Wszechmogący odpustu zupełnego i darowania wszystkich grzechów, przyznanego przez papieża, w imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

[10] [Tytuł 7][852]

Obrzęd zbiorowego przyjmowania do Pobożnego Zjednoczenia wszystkich wiernych całego miasta, miejscowości czy wspólnoty, zarówno kościelnej jak zakonnej lub świeckiej tak męskiej jak i żeńskiej [Tekst znajduje się w: Wyb. I 222—227].

[11] [Tytuł 8][853]

Obrzęd zakładania prokury w jakiejkolwiek społeczności [Tekst obrzędu wraz z objaśnieniami w: Wyb. I 227—228].

[851] W poprzednich wersjach poprzedzał to skreślony tu przez Pallottiego werset: V. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. R. Teraz i na wieki.

[852] Numer 7 dopisany, podobnie jak 6, przez ks. Hettenkofera.

[853] Numer 8 dopisał ks. Hettenkofer.