Strona 432

Tom II

ć domowi naszych Ojców: Abrahama, Izaaka, Jakuba. Przez Chrystusa Pana itd.[844]

Módlmy się[845]

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś Apostołom: do któregokolwiek domu wejdziecie, mówcie: Pokój temu domowi; i jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie — powróci do was [por. Łk 10, 5-6], błagamy Cię pokornie w imię Twoje i za wstawiennictwem Najśw. Rodzicielki Twojej Maryi Panny i wszystkich Świętych, by spłynął pokój ów i błogosławieństwo na te domy i na miasto (lub miejscowość). By zaś pokój ten i błogosławieństwo pozostawały na zawsze, spraw, aby wszyscy tu mieszkający byli naprawdę synami pokoju. Racz uchronić ich i wyzwolić od wszelkiej choroby, od plagi trzęsienia ziemi, od zarazy, głodu i wojny. Racz im użyczyć nieco owocu winnych gałązek, oliwek i zbóż, a później obdarzyć ich chwałą wieczną. Amen.

Módlmy się

Pobło + gosław, Panie, te domy i miasto, i miejscowość wraz z ich zabudowaniami, by panowało tam zdrowie[846], świętość, cnota, chwała i pokora, dobroć i cichość, łagodność, pełnia prawa oraz uległość wobec Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Błogosławieństwo to niech się rozciąga na domy, miasto i miejscowość i na wszystkich tam mieszkających. Przez Ch. sa. itd. Amen.

[9i] Niechaj wszyscy Aniołowie Boży zstąpią na te domy i na miasto (lub miejscowość) i niech przez miłosierdzie Boże bronią ich i zasłaniają zawsze przed wszystkimi nieprzyjaciółmi i demonami, i złymi ich sztuczkami[847]. Amen.

Zachowaj, Panie, na zawsze nieskażone te domy i miasto (lub miejscowość), które od nawiedzających je plag duchów nieczystych teraz ja uwalniam, oczyszczam, błogo + sławię i poświę + cam. Niechaj z siedziby Twej, o Panie, spłynie na domy te i miasto (lub miejscowość) potok wód, obmywających je Twym miłosierdziem; powiedz rażącemu Aniołowi: „ Wystarczy, cofnij rękę!” (por. 2 Sm 24, 16); niech ujawni się Twój Majestat i niech je poświę + ci. Najświętsza Maryjo, wzywam Twe imię na te domy i na miasto (lub miejscowość); pobłogosław je, bo jesteś Matką miłosierdzia i Pocieszycielką uciśnionych. Święty N. (podaje się imię patrona miejsca), powstań i przez Mękę P. N. J. C. pobłogo + sław i poświęć te domy i miejsca, by demony i złe ich uroki nie mogły się ukryć ni ostać w tych domach i w tym miejscu. Albowiem ja N., kapłan Boży, mocą Ducha Świętego nisz + czę i + cestwiam sztuczki oraz wszelkie złe uroki rzucone już na nie czy planowane w przyszłości. Błogo + sławię i poświę + cam domy te i miejsca, aby

[844] Jest to skrót modlitwy umieszczonej w dwu pierwszych wersjach Rytuału II (OOCC IX 174 i 199).

[845] Jest to nowa modlitwa, której nie było jeszcze w Rytuale II.

[846] Por. Rit. Rom… tit. VIII, c. 6.

[847] Tak oddajemy następujący, niejasny nieco, tekst modlitwy.