Strona 424

Tom II

nami, Panie, wielkość Imienia swego i błogo + sław sprawowaniu tego obrzędu; uświęć pokorne wejście nasze do domu tego, Ty, który jesteś Świętością i Miłosierdziem samym, i trwasz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

[8e] Teraz odmawia się Ps 116: Chwalcie Pana itd. Chwała Ojcu itd. V. Pan z wami. — R. Iz duchem twoim.

+ Dalszy ciąg św. Ewangelii według [św.]Marka [por. 16, 14-18]. W owym czasie [ukazał się samym] Jedenastu, gdy siedzieli za stołem itd., aż do: ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie[826]. R. Chwała Tobie, Chryste!

Kyrie eleison, Chryste itd. Kyrie itd. Ojcze nasz (po cichu). V. I nie wódź nas itd.

V. Zlituj się nad nim, Panie, bo jest chory (chora).

R. Ulecz go (ją), Panie, bo udręczone są kości jego (jej) [por. Ps 6,3].

V. Zbaw sługę swego (służebnicę) itd.

R. Boże mój, w Tobie nadzieję pokładającego [por. Ps 85, 2].

V. Rzekłem: Panie, zmiłuj się nad nim (nią).

R. Ulecz duszę jego (jej), albowiem grzeszył (a) przeciw Tobie [por. Ps 40, 5]. V. Panie, wysłuchaj itd. R. Pan z wami itd.

Módlmy się[827]

Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na sługę swego N. N. (służebnicę swoją), brata (siostrę naszą) naszego, dotkniętego (dotkniętą) chorobą ciała, i orzeźwij duszę, którąś stworzył, aby oczyszczona cierpieniem, Tobie jednemu przypisywała zbawienie swoje. P. Chr. tusa P itd.

[8f] Kapłan kładzie koniec stuły wraz ze swą prawą ręką na głowie chorego, mówiąc:

Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie [por. Mk 16, 18]. Jezus + Syn Maryi Pan i Zbawiciel świata, przez zasługi Najśw. Maryi Dziewicy oraz wszystkich Aniołów i Świętych niech ci będzie łaskawy i miłościwy[828] Amen.

Trzymając w prawej ręce wizerunek P. N. J. C. ukrzyżowanego, mówi kapłan: Pan N. J. C, Syn Boga żywego, niech będzie u Ciebie +, by cle bronić; niech będzie w tobie + by cię zachować; niech będzie przed tobą +, aby cię prowadzić; niech będzie za tobą +, by cię strzec; niech będzie nad tobą +, by ci błogosławić — Ten, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca + i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na ciebie, niech cię uwolni od wszelkiej słabości i od każdego grzechu i niechaj pozostanie z tobą na zawsze. Amen.

[826] Na boku dopisek Pallottiego: „należy wypisać wszystko w całości”.

[827] z liturgii św. Namaszczenia, jak wyżej.

[828] z dawnego Brewiarza, benedictio pro IV lect.