Strona 413

Tom II

Wszechmogący, wiekuisty Boże, Ty wszystkich, zbawiasz i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, wejrzyj łaskawie na dusze zwiedzione sidłami szatana, aby odrzuciwszy wszelką złość uporczywej herezji, opamiętały się serca błądzących i do jedności Twej prawdy wróciły. Przez Chrystusa itd.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucasz: wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony. Przez tegoż itd.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, Ty nie pragniesz śmierci grzeszników, ale ich życia! Przyjmij łaskawie modlitwę naszą, wyzwól ich od bałwochwalstwa i przyłącz do Kościoła Twojego świętego na cześć i chwałę imienia Twojego. Przez Chrystusa itd.

Wszechmogący i najmiłościwszy Boże, który pragnącemu itd., jak w nrze [547] KLambr.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, którego Duchem wszystko Ciało Kościoła się uświęca i kieruje: wysłuchaj pokorne modły za wszystkie stany duchowne, aby łaską Twą obdarowani, na stopniu powierzonej sobie godności wiernie Ci służyli. Przez Chrystusa itd.

R. Amen.

Teraz kapłan śpiewa:

Antyf.: Nie wyście mnie wybrali, lecz ja wybrałem was ze świata i postawiłem was, abyście szli i przynosili owoc, a owoc wasz by był trwały [por. J 15,16]. Amen.

[7c] Poszczególni duchowni śpiewają na przemian Ps 18:

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, firmament ogłasza dzieła rąk Jego.

Dzień dniowi przekazuje słowo i noc nocy podaje wiadomość.

Nie są to mowy ani opowieści, których dźwięku można by nie usłyszeć.

Po całej ziemi rozbrzmiewa ich glos, do krańców świata dociera ich słowo.

Słońcu postawił On w niebie przybytek, które jak oblubieniec wychodzi z łożnicy, raduje się jak bohater i biegnie swą drogą.

Wychodzi z jednego krańca nieba i zmierza do drugiego, nic nie ukryje się przed jego żarem.

Niepokalane jest prawo Pana, krzepiące dusze; wierne jest świadectwo Pana, mądrością darzące maluczkich.

Sprawiedliwe są wyroki Pana, radujące serce; jasne są przykazania Pana, rozjaśniające oczy.

Święte jest słowo Pana, trwające na wieki, prawdziwe są sądy Pana, utwierdzone w sobie, cenniejsze nad złoto i drogie kamienie, słodsze nad miód i nad plastr miodowy.

Przeto sługa Twój chowa je: kto strzeże ich, bogatą ma nagrodę.

Lecz któż zna swoje występki? Od nieznanych grzechów oczyść mnie i od ludzi dumnych ustrzeż sługę Twego.