Strona 403

Tom II

Przy pasku:

„Niech cię Pan przepasze paskiem czystości i niech wygasi w twych biodrach zarzewie pożądliwości, by była w tobie zawsze cnota powściągliwości i czystości. P. Chr. P. N.”

Przy pelerynie czy płaszczu:

„Wzrost w wierze, nadziei i miłości pokrywającej mnóstwo grzechów, niech idzie zawsze w parze wraz z pozostałymi świętymi cnotami we wszystkich twoich myślach, słowach i uczynkach, abyś mógł dotrzeć do królestwa wieczystej miłości. P. Chr. P. N.”

R. Amen.

Po przyobleczeniu kandydata w strój Stowarzyszenia kapłan podaje mu zapaloną świecę, mówiąc głośno:

„Przyjmij, najmilszy bracie, światło Chrystusa na znak twej nieśmiertelności, byś umarłszy światu żył dla Boga w świętym swym działaniu i byś się stał przedmiotem podziwu dla świata, aniołów i ludzi przez podążanie za Chrystusem, niosąc [przy tym] miłośnie krzyż swój i zapierając się samego siebie. Powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus”[784].

[5h] Kandydat klęka na ziemi, a kapłan wraz z asystentami klęcząc na najniższym stopniu przed ołtarzem, śpiewa:

V. Zbaw sługę itd.

R. Boże mój itd.

V. Ześlij mu, Panie, itd.

R. I z Syjonu itd.

V. Niech nic nie zyska itd.

R. A syn nieprawości itd.[785]

Módlmy się[786]

Panie, błagamy pokornie Twego miłosierdzia, abyś tego sługę swojego, N. N., którego, ufni w Twą łaskę, przyoblekliśmy w szatę naszego Stowarzyszenia, mocą pochodzącą z wysoka przyoblec raczył jako jednego z Twych uczniów [por. Łk 24, 46], w pancerz sprawiedliwości opatrzyć oraz szatą uczynków świętych ochronić, iżby, za wstawiennictwem Najśw. Dziewicy Maryi Królowej Apostołów i całej Wspólnoty Niebian, pod, niepozorną szatą [przyjętą] dla szerzenia chwały Twego Najśw. Imienia oraz dla osiągnięcia wiecznego zbawienia własnej duszy i wszystkich dusz ludzkich, wytrwale Tobie służąc, zasłużył sobie na szatę nieśmiertelnej chwały [por. Ekl 15, 5]. P. Chr. P. N. R. Amen.

Módlmy się.

[784] Por. 1 Kor 4, 9; Mt 16, 24; Ef 5, 14. R. Amen.

[785] Wersety te wybrano z Ps 85, 2; 19, 3; 88, 23.

[786] Następujące trzy modlitwy pochodzą, jak się wydaje, od Pallottiego.