Strona 377

Tom II

Rozdział 10 — O prokuratorze pod o pieką św. Tadeusza i o jego obowiązkach.

Rozdział 11 — O prokuratorze pod opieką św. Mateusza i o jego obowiązkach.

Rozdział 12 — O prokuratorze pod opieką św. Macieja i o jego obowiązkach.[722]

Tytuł V

O duchowo-twórczej pomysłowości na rzecz dzieł Pobożnego Zjednoczenia, o jego przywilejach i dobrach duchowych, o środkach dla zachowania go i [dalszego] rozwoju.

Rozdział 1 — O duchowo-twórczej pomysłowości w pracach świętego posługiwania.

Rozdział 2 — O przywilejach i odpustach Pobożnego Zjednoczenia.

Rozdział 3 — Zasadnicze i szczegółowe środki dla zachowania Pobożnego Zjednoczenia.

Rozdział 4 — Środki do przydawania wzrostu i do szerzenia Pobożnego Zjednoczenia.

[722] Uderza brak wzmianki o pozostałych trzech prokuratorach pod opieką Apostołów: Jakuba Mn., Szymona i Pawła. Obszerne postanowienia o nich zostawił Pallotti w Pia Societa, OOCC I 257 nn, 317 nn, 369 nn. (Wyb. I 303 nn, 325 nn, 344 nn). Brak ten zdaje się wypływać z faktu, że ostatnia zapisana strona (192) rękopisu (wydanego krytycznie w OOCC I), została sklejona z okładką, a autor krytycznego wydania nie chciał chyba ryzykować odklejania. O sklejeniu ostatniej strony z okładką pisze ks. F. Moccia w nocie na s. 486, t. VIII.