Strona 375

Tom II

Rozdział 5 — O misjach i rekolekcjach grupowych i ludowych w krajach katolickich.

Rozdział 6 — O misjach wśród heretyków i pogan.

Rozdział 7 — O świętych ustroniach, w których prowadzi się rekolekcje, i o sposobie ich prowadzenia.

Rozdział 8 — O pieczy nad seminariami, kolegiami, szpitalami i nad innymi religijnymi zakładami.

Rozdział 9 — O stosowaniu środków dla jednoczenia w świętej lidze kleru świeckiego i zakonnego w pracach świętego posługiwania.

Tytuł II

O przywilejach, uprawnieniach i dobrach duchowych Stowarzyszenia

Rozdział 1 — Przywileje Stowarzyszenia.

Rozdział 2 — Uprawnienia dotyczące pełnienia świętych posług.

Rozdział 3 — O dobrach duchowych i o odpustach.

Tytuł III

O funkcjach, ceremoniach i śpiewie

Rozdział 1 — O osobnych funkcjach uroczystych, jakie są właściwe Stowarzyszeniu.

Rozdział 2 — O funkcjach kościelnych sprawowanych w kościołach świętych ustroni.

Rozdział 3 — O śpiewie i ceremoniach, jakie stosuje się w czasie naszych funkcji.

Tytuł IV

O środkach zachowania i rozszerzania Stowarzyszenia

Rozdział 1 — Ogólne i szczegółowe środki do zachowania Stowarzyszenia.

Rozdział 2 — Środki do rozszerzania Stowarzyszenia.

Część szósta

O Pobożnym Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego (Pia Societa)

Tytuł I

O powstaniu, urządzeniu i celu Pobożnego Zjednoczenia, o środkach do osiągnięcia [tego celu] oraz o duchu właściwym [Zjednoczeniu]

Rozdział 1 — O powstaniu i urządzeniu Pobożnego Zjednoczenia.