Strona 372

Tom II

Rozdział 6 — O cierpliwości w prześladowaniach.

Rozdział 7 — O ubóstwie.

Rozdział 8 — O czystości.

Rozdział 9 — O posłuszeństwie.

Rozdział 10 — O milczeniu.

Tytuł III

O środkach ułatwiających zdobywanie cnót, które kształtują właściwego Stowarzyszeniu ducha

Rozdział 1 — O przestrzeganiu świętych Reguł i Konstytucji Rozdział 2 — O dokładności w małych rzeczach. Rozdział 3 — O postach i innych pokutach.

Rozdział 4 — O wspólnych ćwiczeniach i zewnętrznych aktach upokorzenia. Rozdział 5 — O ćwiczeniach duchowych i miesięcznym dniu skupienia.

Część druga

O formie zarządu Stowarzyszenia a w szczególności o niektórych w nim urzędach[718]

Tytuł I O formie zarządu
Rozdział 1 — O Konsulcie generalnej.
Rozdział 2 — O Generale.
Rozdział 3 — O Radzie Generała[719].
Rozdział 4 — O przewodniczącym i jego radnym[720].
Rozdział 5 — O wizytatorach.
Rozdział 6 — O przełożonym (rektorze) prowincjalnym.
Rozdział 7 — O konsulcie prowincjalnej.
Rozdział 8 — O przełożonym (rektorze) miejscowym.
Rozdział 9 — O konsulcie poszczególnych świętych ustroni.
Rozdział 10 — – O wicerektorze.

Tytuł II

O niektórych szczegółowych posługach w Stowarzyszeniu

Rozdział 1— O ekonomach (administratorach).

Rozdział 2 — O sekretarzach i archiwistach.

[718] por. nr [12], przyp. 18 na s. 275.

[719] O stosunku Konsulty generalnej do Generała zob. s. 383, przyp. 22.

[720] Chodzi tu o organ władzy przewidziany na okres „zawieszenia” władzy Generała. Zob. o tym tamże, nr [3a-b].