Strona 370

Tom II

i wszystkich tych, którzy zgodnie z najśw. wolą Bożą polecili się modlitwom ich i całego Stowarzyszenia.

[39] FORMUŁA UROCZYSTEJ KONSEKRACJI[714]

[Formuła ta ma kształt ustalony dla wszystkich, z tym, że dla duchownych po łacinie, dla braci po włosku. Podajemy pierwszą bez zmian w oryginale, drugą w przekładzie polskim].

Ad majorem Dei Gloriam, Beatissimae Virginis Mariae Apostolorum Reginae, omnium Angelorum atąue Sanctorum, et ad majorem sanctificationem animae meae et proximi mei, amciliante Deo ego N. N. me totum, et omnia mea eidem omnipotenti Deo trado, dono, et offero; ac statuo me semper seąuuturum Dominum Nostrum Jesum Christum juxta Regulas et Constitutiones Congregationis Presbyterorum Apostolatus Catholici, et ideo promitto eidem Congregationi, et illius Superioribus pro tempore existentibus Obedientiam, Paupertatem, Castitatem, observantiam Vitae comunis [!] perfectae, et Perseverantiam; et me nullam recepturum dignitatem nisi legitima auctoritate coactum.

[40] Formuła uroczystej konsekracji dla braci pomocników Na większą chwałę Boga, Najśw. Dziewicy Maryi Królowej Apostołów, wszystkich Aniołów i Świętych, i dla większego uświęcenia duszy mojej i bliźniego mego, z pomocą Boga ja N. N. oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie i wszystko co moje temuż Bogu Wszechmogącemu i postanawiam w całym mym życiu naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa według Reguł i Konstytucji Kongregacji Księży Apostolstwa Katolickiego; dlatego przyrzekam temuż Stowarzyszeniu i jego przełożonym pro- tempore[715] wytrwać w nim żyjąc w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie oraz w przestrzeganiu doskonałego życia wspólnego i nie przyjmując żadnej godności[716].

[714] O kolejno projektowanych i wprowadzanych formułach zob. w Dziale II, cz. 4, s. 378—379; por. A. Schulle, Gestalt, s. 527—529 i 539.

[715] Jak wynika z planowanej wcześniej formuły konsekracyjnej, pro-tempore znaczy chyba to, co Założyciel wyraził na innym miejscu w słowach: „przełożonym obecnym i przyszłym (presenti e futuri)”, OOCC IX 15, przyp. 1.

[716] Jak widać, brak dodatku znajdującego się w formule dla duchownych: „jak tylko pod nakazem prawowitej władzy”. Trzecią część Podręcznika zamyka wykaz jej treści, który pomija się tu z tych samych względów, z jakich pominięto spisy następujące po częściach poprzednich. Zob. pod koniec nrów [20g] i [30].