Strona 366

Tom II

[36] Rozdział 6.

Wskazówki dotyczące miesięcznego sprawozdania ojcu duchownemu ze stanu sumienia według Reguł Stowarzyszenia[703]

[36a] 1. Odkryją i ujawnią z całą szczerością, pokorą i prostot wszelkie uchybienia, jakie zwykło się popełniać w ćwiczeniach pobożności, w praktykach duchowych i w pielęgnowaniu cnót świętych[704].

2. By we wszystkim mieć pewność, że chodzi o wolę Bożą, oraz by nie ulec ułudom złego ducha czy [nieuporządkowanej] miłości własnej wyjawią pokuty, umartwienia, pobożne praktyki, jak i to, co czynią dla ćwiczenia się w świętych cnotach; mogą też, choć nie muszą, wyznawać drobne rzeczy natury duchowej, chyba że byłby powód wyjawienia pokusy, jaka by się z tą [rzeczą] łączyła

3. Wyjawią wszelkie pokusy przeciw jakiejkolwiek cnocie [itd., jak w pierwszym akapicie nru [112] KLambr, przepisanym tu dosłownie

[36b] 4. Każdy wyjawi pogląd, jaki ma o Stowarzyszeniu, o środkach przez nie stosowanych dla osiągnięcia swych celów oraz jak w sobie żywią gorliwość o większą chwałę Bożą i o zbawienie dusz.

5. Niech powie, czy jest zadowolony z życia w Stowarzyszeniu. Jak jest u niego ze sprawą posłuszeństwa, również posłuszeństwa rozumu, jak z doskonałym oderwaniem serca od ziemskich dóbr i od świata, jak co do czystości i co do praktykowania wszystkich innych cnót, o które szczególnie zabiega [por. nr [113] KLambr].

6. Powie, czy dręczy go jakiś afekt wewnętrzny lub natarczywa pokusa, czy czuje łatwość albo trudność w opieraniu się jej; powie jakich używa środków w tym celu, a także, do jakich nieuporządkowanych namiętności lub grzechów czuje większą skłonność.

Powie, jakie żywi przywiązanie do spraw duchowych; jaka modlitwa, myślna czy ustna, bardziej mu pomaga, jakiej poświęca więcej czasu oraz jakiego na niej używa sposobu.

[36c] 8—13. [Dosłownie niemal przepisano 2 i 3 akapit nru [114] i cal nry [115] — [116] KLambr, które z nrami 8—13 Podręcznika są treściowo identyczne].

[703] Chwiejnie używany wyraz Indirizzo lub Direttorio oddajemy przez „Wskazówki”

[704] Por. KLambr, nr [111].