Strona 363

Tom II

[34d] 9. Gdy już każdy z braci pomocników oskarży się ze swych win, wszyscy razem opuszczą kaplicę czy salę kapitulną; tak samo postąpią studenci; jedni zaś i drudzy modląc się w milczeniu, zaczekają w przyległym pomieszczeniu i wrócą do kaplicy czy sali kapitulnej, gdy wszyscy księża dopełnią swego samooskarżenia.

10. Pokutę, o ile można ją zaraz wypełnić, odprawią w czasie kapituły w samej kaplicy lub sali kapitulnej, albo w pomieszczeniu przyległym.

[34e] 11. Wreszcie rektor lub przewodniczący w jego zastępstwie zwróci się do wszystkich z krótkim napomnieniem i zachęci ich do doskonałego przestrzegania naszych świętych Reguł.

Potem wszyscy odmówią klęcząc:

Utwierdź, Boże, to czego w nas dokonałeś ze swej świątnicy, która jest w Jeruzalem [por. Ps 67, 29].

V Przez najświętsze tajemnice [itd. — przepisano dokładnie resztę nru [32b].

[Następuje] ofiarowanie Przenajświętszej Krwi dla otrzymania daru zachowywania Reguł[697].

Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Czemuż się wynosisz [por. Łk 10, 2 i Jl 2, 17], skoroś tylko proch i popiół? Boże, Boże mój, bądź miłościw mnie grzesznemu[698].

[697] Tekst modlitwy wyżej, zakończenie nru [32d] w nrach [583] — [584] KLambr.

[698] Widać z powyższego, jak bardzo odbiegają przyjęte tu przepisy o wyjawianiu własnych win od ustalonych w KLambr, nry [334] — [337]. W tym czasie szukano różnych sformułowań, jak to zaznaczyliśmy wyżej, przy nrze [34a], 3. Oto [nie przyjęte] próby. Pierwsza jest Maspaniego: „3. Teraz oskarży się jeden po drugim, przy czym nie przepisuje się żadnej formuły, gdyż skoro chodzi o samooskarżanie się, łatwo wkraść się. może miłość własna, która mogłaby sprowadzić wszystko do zwykłych pozorów; ale każdy w prawdzie niech się wypowie w takich słowach i w taki sposób, jaki dyktuje mu duch pokory i pokuty. Dokonuje się tego na kolanach. Pierwszymi będą bracia pomocnicy, potem studenci, a na końcu księża. Nowicjusze oskarżają się przed mistrzem w kaplicy nowicjackiej. 4. Zaraz po samooskarżeniu oraz po otrzymaniu upomnienia i pokuty każdy natychmiast wyjdzie z kaplicy i pójdzie zaraz odprawić pokutę, jeżeli można to zaraz wykonać”. Druga próba pochodzi od Ghirellego, ale jej tekstu nie da się odczytać w całości, gdyż na tekście autora nalepiono tekst Pallottiego. 4. Po wypowiedzeniu tego nastąpi krótka przerwa, w czasie której każdy ma się przygotować, w najżywszym usposobieniu pokory i skruchy, do wyjawienia swych uchybień (…). 7. Nowicjusze nie wezmą udziału w kapitule win odbywającej się we wspólnocie świętego nowicjackiego ustronia, ale oskarżą się przed mistrzem w miejscu wyznaczonym przez niego do tego celu. 8. Każdy wywołany przez rektora czy przewodniczącego z jego ramienia, wystąpi zaraz na środek oratorium czy pomieszczenia kapitulnego, a uklęknąwszy tam, oskarży się w duchu pokory ze swych uchybień popełnionych przy przestrzeganiu świętych Reguł. W tej sprawie nie ustala się żadnej formuły, albowiem [itd., jak w wersji Maspaniego]. 9. Każdy po wyznaniu win oraz po otrzymaniu napomnienia i pokuty pójdzie zaraz ją odprawić, jeżeli odprawienie jest już możliwe, albo też uda się na swoje miejsce. 10. Po zamknięciu samooskarżeń przewodniczący wezwie wszystkich krótkimi, lecz mocnymi słowy do staranniejszego przestrzegania świętych Reguł i do oddawania się służbie Bożej z większą gorliwością, po czym zamknie to zebranie, mówiąc [Antyfonę]: Utwierdź Boże to” [itd.], jak w tekście Fallottiego, z tą tylko różnicą, że po wezwaniu do Królowej Apostołów każe mówić zaraz: Dziękujemy Ci, Panie Boże itd. — Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja itd. — Czemuż się wynosisz itd. — Boże, Boże mój itd.