Strona 361

Tom II

31. Potem z sercem przepełnionym miłością i świętą a radośni wdzięcznością opuszczą chór i udadzą się do pokojów, odmawiają! głośno Te Deum na podziękowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa; przed rozpoczęciem zaś kierujący modlitwami zwróci się z wezwaniem: „Przejęci najwyższą wdzięcznością za wszystkie dobrodziejstwa otrzymane szczególnie w dniu dzisiejszym, mówmy z serca Te Deum” itd.

[32m] [9] Pobożne uczucia intencje modlitwy ofiarne praktykowane w środy suchedniowe zaraz po ukończeniu pierwszej modlitwy odmawianej przy końcu rannej medytacji.

[Następują bez zmian nry [558], [559] 76 i [560] KLambr]. [Podobnie długa modlitwa pod tytułem „Święty akt ofiarowania” jest treściowo identyczna z nrami [561] — [566] KLambr][689].

[33][690]

Rozdział 3

Stosowanie dyscypliny

1. Z dyscypliny korzystać się będzie w pokoju w dni dozwolone przez ojca duchownego, albo rankiem przed pójściem do chóru, by zapoczątkować dzień z żarliwą pobożnością i ze szczególniejszą odnową ducha, albo wieczorem po ogólnym rachunku sumienia przed udaniem się na spoczynek, albo też w innym odpowiednim czasie[691].

2. [Następuje cały punkt 2 nru [633] KLambr, bez żadnych zmian].

3. Następnie zaczyna się stosowanie dyscypliny w czasie odmawiania Psalmu (50) Miserere mei Deus itd. i tych oto modlitw:

Przez najświętsze tajemnice Odkupienia ludzkiego — Poślij, Panie, itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy itd. — Poślij, itd.

Królowo Apostołów, itd., — Aby przysłał itd.[692]

4. Po ukończeniu Psalmu Miserere itd., wraz z modlitwami kończy się biczowanie i mówi się kantyk: Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, itd. [por. Łk 2, 29-32].

5. [Następuje identyczny tekst o braciach, jak w ostatnim akapicie nru [633] KLambr].

[689] Prócz drobnych różnic redakcyjnych, w nrze [562] KLambr, gdzie zamiast umieszczonych przy końcu słów: „i jakobyś po tym ofiarowaniu się składanym przede mnie już «przyrzekł» (promesso)”, napisał Pallotti: „już «zapewnił» (assicurato)”.

[690] Zob. nr [32] i przyp. 49.

[691] Nastąpiła tu pewna ewolucja tekstu pierwotnego, o czym zob. nr [633] KLambr.

[692] Modlitwa apostolska, por. nr [545] KLambr.