Strona 360

Tom II

24. Z chóru udadzą się do refektarza, odmawiając Psalmy jak przed południem[683].

25. Po posiłku w refektarzu udadzą się do chóru, odmawiając Psalm (50) Miserere, podobnie jak po obiedzie[684] odprawiając w milczeniu i prywatnie nawiedzenie Najśw. Sakramentu; bezpośrednio zaś po tym należy czynić, co następuje:

[32l] [8] Ogólny rachunek i modlitwy przed nocnym spoczynkiem

26. Po nawiedzeniu Najśw. Sakramentu kierujący modlitwami mówi”: O Sacrum Convivium itd. — OremusDeus, qui nobis sub Sacramento itd. — Veni Sancte Spiritus itd.

A odnowi się oblicze ziemi itd. — Módlmy się

Boże, któryś serca wiernych itd.

Boże, który pysznym się sprzeciwiasz itd.

Wszechmocny i najmiłościwszy Boże itd. — Przez Chrystusa Panc naszego. Amen[685].

27—29. [Następują identyczne treściowo nry [617] — [626] KLambr z tym tylko wyjątkiem, że nr 27 jest poprzedzony taką informacją: „Po tym i po następnych punktach robi się przerwę na wzbudzenie prze; uczestników tych aktów, o których zaraz mowa”].

[32ł] 30. Teraz rektor lub ten, kto zamiast niego przewodniczy, mówi wprzód głośno:

„Bóg jest Miłością, a kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu a Bóg w nim”[686]. Kropiąc wspólnotę błogosławi ją w takich oto słowach:

Per infinitam Dei misericordiam, per merita D. N. J. C. et per intercessionem Beatissimae Virginis Mariae Apostolorum Reginae et omnium Angelorum atąue Sanctorum: Benedictio + Dei Omnipotentis Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendat super nos, et fratres nostros et maneat semper. — Amen[687] . — Czemuż się wynosisz itd. — Boże, Bozi mój itd.[688]

[683] Por. wyżej, nr [32e], 10.

[684] Zob. wyżej, nr [32e], 11.

[685] Łacińskie, oryginalne teksty tych modlitw zob. nr [547] KLambr.

[686] Por. 1 J 4, 16. — Oryginał jest w języku łacińskim.

[687] Por. nr [627] KLambr, nieco krótszy i inaczej zbudowany, podanej tam przez nas po polsku.

[688] Całość zakończenia por. nr [628] KLambr.